สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรียินดีต้อนรับ                                                                      

 

 

แนะนำสำนักงาน

 

อัตรากำลัง

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่

 

ประวัติอำเภอ

 

KM การจัดการองค์ความรู้


ข้อมูลการผลิตพืช ที่สำคัญของอำเภอ

 

ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร

 

ข้อมูลแหล่งน้ำ

 

ข้อมูลทั่วไป

 

ข้อมูลวิสาหกิจ

 

ข้อมูลสถาบันเกษตรกร

 

ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ

 

อาสามสมัครเกษตร

 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

 

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอ

 

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 

 

 

 

 

 

 

 คำแนะนำการกักเก็บน้ำตามแบบโคก หนอง นา โมเดล

 

 

 

download แผนที่        

 

***************************************

 

งาน Field day ประจำปี 2562

 

 

 

 

จำหน่ายเมล็ดพันธุ์หลักข้าว

กข 79

 

ลักษณะประจำพันธุ์

- เป็นข้าวไม่ไวแสง ความสูงประมาณ 104 เซนติเมตร
-อายุเก็บเกี่ยว 118 วัน
-กอตั้ง ต้นแข็ง ใบและกาบใบสีเขียวใบธงตั้งตรง คอรวงโผล่พ้นจาก
ใบธงเล็กน้อย
-ปริมาณอมิโลสสูง 16.82%
-คุณภาพการสีข้าวสุกนุ่มไม่หอม
-ผลผลิตประมาณ 80-100 ถัง/ไร่
-ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโรคใหม้
-ปลูกได้ทั้งนาปีและนาปรัง

ช่วงปลูกที่เหมาะสม ปลูกได้ทั้งช่วงนาปีและนาปรัง
เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ปลูก นาดำ 7-10 กิโลกรัมต่อไร่
นาหว่านน้ำตม 15-20 กิโลกรัมต่อไร่

ราคาจำหน่าย กิโลกรัมละ 22 บาท
ถุงละ 440 บาท (ถุงละ 20 กิโลกรัม)

ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี หมู่ 8 ต.ถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
โทร. 036-708802, 036-708805
Email: lbr_rrc@rice.mail.go.th

***************************************

 


เรียนรู้สู้ภัยเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

เรียนรู้สู้ภัยเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

ชนิดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

รู้จักกับแมลงศัตรูธรรมชาติและช่วยกันอนุรักษ์

แนวทางการควบคุมเพลี้ยแป้ง

เรียนรู้สู้เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

เรียนรู้สู้เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ด้วยเทคโนโลยี 1 ลด 2 งด 3 เพิ่ม

เตรียมการดีไม่มีเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

มิตรแท้ของชาวนา

คู่มือชาวนาอาสา : ศัตรูข้าวในนาและการป้องกันกำจัด

 


วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นางเสาวณีย์ พูลแย้ม รักษาราชการแทนเกษตร
อำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นายชโยฬาร สุทนต์ชัย เยี่ยมเยียนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
วัลภาฟาร์ม ตำบลเขาพระงาม และ เขาสามยอดแคมป์ ตำบลเขาสามยอด...
รายละเอียด

วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางเสาวณีย์ พูลแย้ม รักษาราชการแทนเกษตร
อำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางสาววชิราพร พิเดช และนางสาวสุมาลี ควรหัตถ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยประธาน ศพก. และประธานแปลงใหญ่
อำเภอเมืองลพบุรี เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก....
รายละเอียด
ันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางเสาวณีย์ พูลแย้ม รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอ
เมืองลพบุรี มอบหมายนายชโยฬาร สุทนต์ชัย ร่วมประชุมประชาคม และชี้แจงโครงการ
ประกันรายได้พืชเศรษฐกิจหลักการต่อทะเบียนวิสาหากิจชุมชนและข้อราชการที่เกี่ยวข้อง
ณ เทศบาลตำบลเขาพระงาม...
รายละเอียด
วันที่ 24 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
มอบหมายให้นางสาวปิยพร ฉายสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เยี่ยมเยียน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเกษตรกร ตำบลบางขันหมาก...
รายละเอียด
วันที่ 23 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
มอบหมายให้ นางกันตนา มูลนี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมพิจารณา
เปิด - ปิดน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม...
รายละเอียด
วันที่ 23 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
มอบหมายให้นางมัลลิกา กว๊ะ นวส.ชำนาญการ ดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่ แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ม. 9 ตำบลนิคมสร้างตนเอง...
รายละเอียด
วันที่ 22 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
มอบหมายให้นางสาวสุมาลี ควรหัตถ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมเป็น
คณะกรรมการดำเนินการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านไผ่แตร หมู่ 5 ตำบลโพธิ์ตรุ...
รายละเอียด
วันที่ 22 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
มอบหมายให้ นางปิยาภรณ์ ทองอินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อม
ตัวแทนสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน อำเภอเมืองลพบุรี...
รายละเอียด
วันที่ 22 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
มอบหมายให้ นางสาววชิราพร พิเดช พร้อม Young smart farmer อำเภอเมืองลพบุรี
เข้าร่วมการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น
young smart farmer ครั้งที่ 1...
รายละเอียด
วันที่ 22 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
มอบหมายให้นางวันดี พรหมมา ดำเนินการประชุมเครือข่าย ศพก. และคณะกรรมการ
แปลงใหญ่ครั้งที่ 1...
รายละเอียด

วันที่ 20 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมกิจกรรม "แต่งไทยสายย่อ..."
รายละเอียด

วันที่ 20 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
มอบหมายให้ นายอาณัติ ภัทราวุธสมบูรณ์ นักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เข้าเยี่ยมเยียน ให้ความรู้และแนวทางการสำรวจเรื่องโรค แมลงศัตรูและสัตว์ศัตรูของ
ข้าวโพด...
รายละเอียด

วันที่ 20 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
มอบหมายให้นางสาวสุมาลี ควรหัตถ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เยี่ยมเยียนและให้คำแนะนำเกษตรกรเรื่องการตรวจรับรองมาตราฐาน GAP และ
โรคแมลงที่สำคัญของมะเขือเทศ...
รายละเอียด

วันที่ 20 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
มอบหมายให้ นางมัลลิกา กว๊ะ นักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ร่วมติดตามการดำเนินการโครงการส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์เพื่อการบริโภค...
รายละเอียด
วันที่ 20 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
มอบหมายให้นายชโยฬาร สุทนต์ชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วม
ประชุมประชาคม ณ เทศบาลเมืองเขาสามยอด...
รายละเอียด
วันที่ 17มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. นางเสาวณีย์ พูลแย้ม รักษาราชการแทน
เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
และเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวโพด อำเภอเมืองลพบุรี อบรมโครงการยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร...
รายละเอียด
วันที่ 16 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้ น.ส.วชิราพร พิเดช นวส.
เยี่ยมเยียนเกษตร ตามระบบ T&V. ..
รายละเอียด

วันที่ 16 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้ น.ส.วชิราพร พิเดช นวส.ปฏิบัติการ
. ..
รายละเอียด

วันที่ 16 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ดำเนินการส่งเสริมแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  . ..
รายละเอียด

วันที่ 15 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางวันดี พรหมมา เจ้าหนักงาน
การเกษตรชำนาญงาน จัดอบรมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน. ..
รายละเอียด

วันที่ 15 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฯ
ร่วมรณรงค์ "ชาวลพบุรี พร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง" งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ฯ ...
รายละเอียด

วันที่ 14 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
อำเภอฯ นำเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวโพด ศึกษาดูงานการจัดการสินค้า ตลาด และแปรรูป....
รายละเอียด

วันที่ 14 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นายชโยฬาร สุทนต์ชัย นวส.
ชำนาญการ เข้าร่วมประชุม video conference ...
รายละเอียด

วันที่ 14 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชน
นักปฏิบัติ (CoPs) ...
รายละเอียด

วันที่ 10 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางสาวปิยพร ฉายสว่าง นวส.
ปฏิบัติการ ร่วมประชุมจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ...
รายละเอียด

วันที่ 10 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
ร่วมกิจกรรมวันเด็กตำบลตะลุง ...
รายละเอียด

วันที่ 8 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอและ
ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ...
รายละเอียด

วันที่ 7 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
ติดต่อประสานงานสถานทศึกษาดูงาน ...
รายละเอียด

วันที่ 2 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
อำเภอฯ ดำเนินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่...
รายละเอียด

วันที่ 7 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจผลงาน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ...
รายละเอียด

วันที่ 6 มกราคม 2562 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฯ
ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V ...
รายละเอียด

วันที่ 3 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อม มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
อำเภอฯ ออกพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกร...
รายละเอียด

วันที่ 2 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
อวยพรปีใหม่ 2563 ...
รายละเอียด

วันที่ 2 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฯ
อวยพรปีใหม่ 2563 ...
รายละเอียด

วันที่ 29 ธันวาคม 2562 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ออกเยี่ยมจุดตรวจ...
รายละเอียด

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฯ
ร่วมงาน เดิน กิน ชิม เที่ยว...
รายละเอียด

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมประชุมประจำเดือนเกษตรอำเภอ ประจำ
เดือนธันวาคม 2562...
รายละเอียด

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุร มอบหมายให้นางสาวปิยพร ฉายสว่าง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เยี่ยมเยียนเกษตรกร...
รายละเอียด

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร
โครงการศูนย์การจัดการศัตรูพืชชุมชน...
รายละเอียด

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
พืชตระกูลถั่ว..
รายละเอียด

>>> อ่านข่าวกิจกรรมย้อนหลัง>>>

ข้อมูลวิชาการเกษตร  สมุนไพรดอทคอม

การเกษตรเพื่ออาชีพ  ก้าวทันเทคโนโลยีการเกษตร  

เกษตรพอเพียง       การผลิตปุ๋ยอินทรีย์   

เตือนภัยศัตรูพืช       เกษตรแผ่นดินทอง