สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรียินดีต้อนรับ                                                                      

 

 

แนะนำสำนักงาน

 

อัตรากำลัง

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่

 

ประวัติอำเภอ

 

KM การจัดการองค์ความรู้


ข้อมูลการผลิตพืช ที่สำคัญของอำเภอ

 

ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร

 

ข้อมูลแหล่งน้ำ

 

ข้อมูลทั่วไป

 

ข้อมูลวิสาหกิจ

 

ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ

 

อาสาสมัครเกษตร

 

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอ

 

ทริปเที่ยวเชิงเกษตร

 

ทุ่งทานตะวัน 63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# ประชาสัมพันธ์ #

 

 

 

! ! ข่าวด่วน ! !

 

 

 

 

 

 

 

/

 

 

  

 

 

แจ้งเตือนให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ให้เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบข้อมูลการเพาะปลูก ปี 2563/64
ให้ถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของทางภาครัฐ

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรให้มาขึ้นทะเบียน
และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรตามสถานที่ตั้งแปลง ให้ครบทุกชนิดพืช ทุกแปลง ตามกรอบ
ระยะเวลาที่กำหนด ในส่วนของเกษตรกร ที่ผ่านการประชาคมแล้ว ขอให้ตรวจสอบ
ข้อมูลของตนเองอีกครั้ง   โดยตรจสอบชื่อ สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่ตั้งแปลง
ตามหมู่และตำบลที่เพาะปลูก จำนวนแปลง ลักษณะการถือครอง ประเภทเอกสารสิทธิ์
เนื้อที่เต็มตามเอกสารสิทธิ์ เนื้อที่เพาะปลูกจริง วันที่เพาะปลูก วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว อายุพืช
ตั้งแต่ ปลูกถึงเก็บเกี่ยว ชนิดพืช และพันธุ์พืช ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ผ่านทางแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊ค
และบอร์ดประชาสัมพันธ์ตามหมู่ และตำบลที่ตั้งแปลง ถ้าพบว่าแปลงของตนเองไม่ถูกต้อง ให้รีบ
ติดต่อทางเจ้าหน้าที่เกษตรประจำตำบล  เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ครบทุกพืช ทุกแปลง
ทั้งนี้ ในการนำฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรไปใช้ในการ ช่วยเหลือของภาครัฐ เกษตรกร
ที่จะได้รับสิทธิ์หรือไม่ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของโครงการฯ ที่กำหนดขึ้น 

 

download แผนที่

 

ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

การปลูกพืชน้ำน้อยทดแทนนาปรัง

 

ปลูกพืชน้ำน้อยทดแทนนาปรัง

 

ปลูกพืชน้ำน้อยทดแทนนาปรัง ตอนที่ 2

 

ปลูกพืชน้ำน้อยทดแทนนาปรัง ตอนที่ 3

ปลูกพืชน้ำน้อยทดแทนนาปรัง ตอนที่ 4

ปลูกพืชน้ำน้อยทดแทนนาปรัง ตอนที่ 5

 
   

 

 

รับมือภัยแล้ง ปี 2564 

 

  
  
 
   

 

***************************************

งานส่งเสริมการเกษตร

คำแนะนำการกักเก็บน้ำตามแบบโคก หนอง นา โมเดล

 

เกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสม ระดับเขต

 

ประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต

 

 
 

 

 

 

 
       

 

ข่าวย้อนหลังปี 2564 5 4 3 2 1
ข่าวย้อนหลังปี 2563 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

     

 

   

ก้าวสู่เกษตรวิถีใหม่
FARMBOOK ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ยุค New Normal

 
 

 

 

 

 

 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

.