:::  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรียินดีต้อนรับ  :::                                                                   

 

 

แนะนำสำนักงาน

 

อัตรากำลัง

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่

 

ประวัติอำเภอ

 

KM การจัดการองค์ความรู้

 

MR.โครงการ
ข้อมูลการผลิตพืช
ที่สำคัญของอำเภอ

 

ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร

 

ข้อมูลแหล่งน้ำ

 

ข้อมูลทั่วไป

 

ข้อมูลวิสาหกิจ

 

ข้อมูลสถาบันเกษตรกร

 

ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ

 

อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

 

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอ

 

รายงานประจำปี 2561

 

 

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

download แผนที่

 

***************************************

 

งาน Field day ประจำปี 2562

 

 

 

สรุปโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี

 

 

***************************************

 

คู่มือสำหรับประชาชน

ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี

เรียนรู้สู้ภัยเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

เรียนรู้สู้ภัยเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

ชนิดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

รู้จักกับแมลงศัตรูธรรมชาติและช่วยกันอนุรักษ์

แนวทางการควบคุมเพลี้ยแป้ง

เรียนรู้สู้เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

เรียนรู้สู้เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ด้วยเทคโนโลยี 1 ลด 2 งด 3 เพิ่ม

เตรียมการดีไม่มีเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

มิตรแท้ของชาวนา

คู่มือชาวนาอาสา : ศัตรูข้าวในนาและการป้องกันกำจัด

 

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ลงพื้นที่พร้อมคณะทำงานควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้า บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “กระท้อนตะลุง” เพื่อการตรวจสอบการผลิตและผลผลิตกระท้อนของเกษตรกร โดยมีนายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมทำข่าวในการตรวจสอบฯดังกล่าวด้วย ณ สวนกระท้อนนายถาวร ค้ำคูณ ตำบลตะลุง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
11 มิ.ย. 62 รายละเอียด

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาตัดสินเกษตรกรและสถาบันการเกษตรดีเด่นระดับเขต จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท โดยมีนายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯดังกล่าว ในครั้งนี้ด้วย ณ บ้านนายสมพร ดาวลอย เกษตรกรผู้เข้าประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขาไร่นาสวนผสมระดับเขต ตำบลสี่คลอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
10 มิ.ย. 62 รายละเอียด

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยนางสาวสุมาลี ควรหัตถ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส" ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
10 มิ.ย. 62 รายละเอียด

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นายวิสุทธิ์ ธีระวิภานนท์กุล และนายศิริชีย เพชรดีคาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต้อนรับนายเจริญ พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ในการลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสม ระดับเขต นายสมพร ดาวลอย ณ ตำบลสี่คลอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
6 มิ.ย. 62 รายละเอียด

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้ นางมัลลิกา กว๊ะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวสุมาลี ควรหัตถ์ นักวิชา การส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร “อบรมวิทยากร (ครู ข) บรรยายเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการใช้วัตถุอันตรายพาราควอต ไกลโฟลเซต และคลอร์ไพริฟอส” ณ สถาบันวิจัยพืชไร่ ชัยนาท
6 มิ.ย. 62 รายละเอียด

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นายศิริชัย เพชรดีคาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายสิทธดา พวงสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้าบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ “กระท้อนตะลุง” ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมฯดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี
5 มิ.ย. 62 รายละเอียด

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System ในการวางแผนและทบทวนการดำเนินการ โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
4 มิ.ย. 62 รายละเอียด

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางมัลลิกา กว๊ะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรม เราทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยการปลูกต้นรวงผึ้ง และต้นทองอุไร โดยมีนายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานและร่วมปลูกต้นรวงผึ้งด้วย ณ วงเวียนกรมประชาสงเคราะห์(รร.พิบูลสงเคราะห์1) ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
4 มิ.ย. 62 รายละเอียด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางสาวสุมาลี ควรหัตถ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี สำรวจ ติดตาม สถานการณ์การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด พื้นที่ตำบลนิคมสร้างตนเอง และโคกตูม
31 พ.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางสาวปิยพร ฉายสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมบูรณาการจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐาน GAP ด้าน ics ณ วัดหนองแก้ว หมู่ 12 ตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
31 พ.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ต้อนรับนายพิศาล พงศาพิชณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 1 ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
30 พ.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางสาวปิยพร ฉายสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมการจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐาน gap ด้าน ics ณ วัดหนองแก้ว หมู่ 11 ตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
30 พ.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางสาวสุมาลี ควรหัตถ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมบูรณาการจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐาน GAP ด้าน ics ณ หมู่ 8 ตำบล โพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
29 พ.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายธานี ทรัพย์มูล ประธาน ศพก.อำเภอเมืองลพบุรี ร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระดับเขต (เขต 1 ) ครั้งที่ 3/2562 ณ แปลงใหญ่กล้วยไม้ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
28 พ.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ต้อนรับคณะนิเทศงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ในการติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 โดยมี นายไพโรจน์ คำหวาน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นหัวหน้าคณะนิเทศงานฯดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
28 พ.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.00 น. นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางสาวสุมาลี ควรหัตถ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดตั้ง หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลสี่คลอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีนายศรีชัย ตัณฑะโสภณ นายอำเภอเมืองลพบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯดังกล่าว
27 พ.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System ในการวางแผนและทบทวนการดำเนินการ โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
27 พ.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นายมนตรี แนบเนียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำผู้แทนอกม.อำเภอเมืองลพบุรีเข้าร่วมการจัดเวทีเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ระดับจังหวัด จำนวน 15 ราย ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท โดยมีนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการจัดเวทีฯ ดังกล่าว
24 พ.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นายมนตรี แนบเนียน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรอำเภอ(อกษอ.) เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทน และประสานงานระหว่างอาสาสมัครเกษตรแต่ละประเภทในท้องถิ่น โดยมีประธานคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรตำบล(อกษต.) ของทุกตำบลในเขตอำเภอเมืองลพบุรีเข้าร่วมประชุมและคัดเลือก อกษอ. ดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
23 พ.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมบูรณาการจัดงานรณรงค์งดเผาฟางข้าวและตอซังพืช ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) สถานที่ตั้งแปลง ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จัดโดยสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี
21 พ.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้ นายสิทธดา พวงสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานแจกพันธ์ุน้อยหน่าพระที่นั่งเย็น โดยมี นายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธาน ณ ที่ทำการกำนันตำบล ทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
18 พ.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยนางนภาพร ประจวง เจ้าพนักงานธรุการ เยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีด ม.11 ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โดยมีนายพัทยา ชุมเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี มาให้คำแนะนำเกษตรกรในครั้งนี้
17 พ.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยนางสาวปิยพร ฉายสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมให้กำลังใจ สนับสนุน ผู้เข้าการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงก้าวตามพ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
16 พ.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยนางสาวปิยพร ฉายสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจต้านยาเสพติด (ปักกลด) สถานีตำรวจภูธรท่าหิน โดยมีนายศรีชัย ตัณฑะโสภณ นายอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงก้าวตามพ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
16 พ.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตร อำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้ นางมัลลิกา กว๊ะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ให้เข้าร่วมกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ กับกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าศาลา เทศบาลตำบลท่าศาลาและทีมงานไทยรุ่งเรือง(ฮีโน่ลพบุรี)คุณศิริพจน์ พุกเจริญ เจ้าของสถานที่ ณ โครงการสถานปฏิบัติธรรมการกุศล25 ไร่ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
16 พ.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางวันดี พรหมมา เข้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมบูรณาการจัดงานรณรงค์งดเผาฟางข้าวและตอซังพืช ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) สถานที่ตั้งแปลง ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จัดโดยสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี
16 พ.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นายศิริชัย เพชรดีคาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมบูรณาการจัดงานรณรงค์งดเผาฟางข้าวและตอซังพืช ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) สถานที่ตั้งแปลง ตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จัดโดยสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี
14 พ.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตร อำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้ นายวิสุทธิ์ ธีระวิภานนท์กุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นางกันตนา มูลนี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอบจ.ลพบุรี ชั้น 4 และศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ในการนี้นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี ได้เข้าร่วมพิธีเปิดและพบปะผู้เข้าร่วมโครงการฯดังกล่าวด้วย
14 พ.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี นำข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
13 พ.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System ในการวางแผนและทบทวนการดำเนินการ โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
13 พ.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยนายมนตรี แนบเนียน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางวันดี พรหมมา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ปี 2562 โดยมีนายชูชีพ อุทะโก หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัด ลพบุรี เดินทางมาร่วมงานนี้ด้วย ณ ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
10 พ.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยนางปิยาภรณ์ ทองอินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมโครงการปลูกไม้พะยูงแทนคุณแผ่นดิน เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2562 โดยมีนายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานในพิธี ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกลำพาน ณ ศาลา SML วัดโคกลำพาน และสนามกีฬาหมู่ 5 ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
10 พ.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562 โดยมีนายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯดังกล่าว พร้อมกันนี้นายเจริญ พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนายชูชีพ อุทะโก หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์ เครือข่าย ศพก.อำเภอเมืองลพบุรี ม. 6 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบรี มีเกษตรกรมาร่วมงาน 215 ราย
8 พ.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางกุลชญา วงษ์เนตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมบูรณาการจัดงานรณรงค์งดเผาฟางข้าวและตอซังพืช ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) สถานที่ตั้งแปลง ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จัดโดยสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี
7 พ.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สำนักงานฯ เข้าร่วมพิธีเปิด (kick off) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 1 ตำบล บางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
6 พ.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานฯ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พัฒนาสระน้ำตามพระกระแสรับสั่งฯ โดยมีนายศรีชัย ตันทะโสภณ นายอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธาน ณ วัดสามัคคีพัฒนาราม ม.16 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรีทจังหวัดลพบุรี
6 พ.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางปิยาภรณ์ ทองอินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมบูรณาการจัดงานรณรงค์งดเผาฟางข้าวและตอซังพืช ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) สถานที่ตั้งแปลง ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จัดโดยสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี
2 พ.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้ น.ส.ปิยพร ฉายสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมเก็บผักตบชวาและ วัชพืชต่าง ๆ ในคลองระบายใหญ่ชัยนาท-ป่าสัก 3 (คลองหนองรี) โดยมีนายศรีชัย ตันทะโสภณ นายอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ณ บ้างบางประศรี ม.10 ตำบลบางขันหมาก อำเภอมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
2 พ.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นายสิทธดา พวงสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมบูรณาการจัดงานรณรงค์งดเผาฟางข้าวและตอซังพืช ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) สถานที่ตั้งแปลง ตำบลสี่คลอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จัดโดยสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี
1 พ.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นายวิสุทธิ์ ธีระวิภานนท์กุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมบูรณาการจัดงานรณรงค์งดเผาฟางข้าวและตอซังพืช ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) สถานที่ตั้งแปลง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านข่อย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จัดโดยสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี
30 เม.ย. 62 รายละเอียด

วันที่ 29 เมษายน 2562 นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางสาว สุมาลี ควรหัตถ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวลาวันย์ สาโมทย์ และนายวินัย บุญเลิศ เกษตรกรแปลงใหญ่ข้าว ร่วมเสวนาเครือข่ายบนิหารจัดการศัตรูข้าวในพื้นที่ส่งเสริมเกษตรนาแปลงใหญ่ ในระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2562 ณ โรงแรมพฤกษาวัลเลย์ รีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
29 เม.ย. 62 รายละเอียด

วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นายศิริชัย เพชรดีคาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดลพบุรี และได้นำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว และแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอำเภอเมืองลพบุรี เพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวต่อไป โดยมีนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมฯดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี
26 เม.ย. 62 รายละเอียด

วันที่ 26 เมษายน 2562 นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางมัลลิกา กว๊ะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และน.ส.สุมาลี ควรหัตถ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ การป้องกันและกำจัดหนอนกระทู้ลายจุดข้าวโพด แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีี
26 เม.ย. 62 รายละเอียด

วันที่ 25 เมษายน 2562 นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางสาวปิยพร ฉายสว่าง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ อบต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
25 เม.ย. 62 รายละเอียด

วันที่ 25 เมษายน 2562 นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางสาวสุมาลี ควรหัตถ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการจัดงานรณรงค์งดเผาฟางข้าวและตอซังพืช ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ณ หมู่ 1 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จัดโดยสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี
25 เม.ย. 62 รายละเอียด

วันที่ 24 เมษายน 2562 นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้ นายวิสุทธิ์ ธีระวิภานนท์กุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมบูรณาการจัดงานรณรงค์งดเผาฟางข้าวและตอซังพืช ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) สถานที่ตั้งแปลง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านข่อย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จัดโดยสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี
24 เม.ย. 62 รายละเอียด

วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยนางสาวสุมาลี ควรหัตถ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกษตรกรผู้นำครั้งที่ 3 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีเกษตรกรผู้นำ (แปลงใหญ่) เข้าร่วมจำนวน 30 ราย
23 เม.ย. 62 รายละเอียด

วันที่ 22 เมษายน 2562 นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางสาวปิยพร ฉายสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมบูรณาการ จัดงานรณรงค์งดเผาฟางข้าวและตอซังพืช ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) สถานที่ตั้งแปลง หมู่ที่ 9 ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง ลพบุรี จังหวัดลพบุรี จัดโดยสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี
22 เม.ย. 62 รายละเอียด

วันที่ 22 เมษายน 2562 นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ส่งเกษตรกร Smart Farmer ต้นแบบ ของอำเภอเมืองลพบุรี จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายสมพงษ์ ใยคงพงษ์เจริญ และนายจำรัส อินทร์เผือก เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบระดับเขต ในระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2562 ณ แฟนตาซีรีสอร์ท ตำบลบ้านกล้วย จังหวัดชัยนาท
22 เม.ย. 62 รายละเอียด

วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System ในการวางแผนและทบทวนการดำเนินการ โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีี
22 เม.ย. 62 รายละเอียด

วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานฯ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการจัดชั้นคุณภาพของแปลงใหญ่ (งบประมาณ 2562) โดยมี นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน มีประธานแปลงใหญ่อำเภอเมืองลพบุรี และสมาชิกแปลง เข้ารับการประเมิน ทั้งหมด จำนวน 9 แปลง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
19 เม.ย. 62 รายละเอียด

วันที่ 18 เมษายน 2562 นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางสาวสุมาลี ควรหัตถ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายธานี ทรัพย์มูล ประธาน ศพก. และนายสมพงษ์ ใยคงพงษ์เจริญ ประธานแปลงใหญ่ เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ร่วมกับประชาชนแปลงใหญ่และเกษตรกรรุ่นใหม่ระดับจังหวัดปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโคกเจริญ
18 เม.ย. 62 รายละเอียด

วันที่ 18 เมษายน 2562 นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นายสิทธดา พวงสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการจัดงานรณรงค์งดเผาฟางข้าวและตอซังพืช ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ณ หมู่ 8 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จัดโดยสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี
18 เม.ย. 62 รายละเอียด

วันที่ 18 เมษายน 2562 นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจประเมินเเปลงอินทรีย์ของเกษตรกรที่จะขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์วิถีลพบุรี (PGS ลพบุรี) ในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี
18 เม.ย. 62 รายละเอียด

วันที่ 17 เมษายน 2562 นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินเบื้องต้นระดับอำเภอ พร้อมคณะผู้ตรวจประเมิน ประกอบด้วยประมงอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ประธานศพก. เเละเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจประเมินเเปลงอินทรีย์ของเกษตรกรที่จะขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์วิถีลพบุรี (PGS ลพบุรี) ในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี จำนวน 11 ราย
17 เม.ย. 62 รายละเอียด

วันที่ 11 เมษายน 2562 นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมงานสืบสานประเพณีอันดีงามวันปีใหม่ไทย ประจำปี 2562 รดน้ำขอพรนายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอเมืองลพบุรี ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
11 เม.ย. 62 รายละเอียด

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมทำบุญสำนักงานเกษตรจังหวัด และร่วมงานสืบสานประเพณีอันดีงามวันปีใหม่ไทย ประจำปี 2562 รดน้ำขอพร นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี และหัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าฝ่ายฯ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
10 เม.ย. 62 รายละเอียด

วันที่ 9-10 เมษายน 2562 นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี จัดอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี 2562 อำเภอเมืองลพบุรี ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ี
10 เม.ย. 62 รายละเอียด

วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางสาวปิยพร ฉายสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ขึ้นทะเบียนเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีด บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
4 เม.ย. 62 รายละเอียด

วันที่ 4 เมษายน 2562 นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นายสิทธดา พวงสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ณ วัดโคกโพธิ์กุญชร ตำบลตะลุง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
4 เม.ย. 62 รายละเอียด

วันที่ 3 เมษายน 2562 นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้ นางปิยาภรณ์ ทองอินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส่งมอบปัจจัยการผลิตในโครงการศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
3 เม.ย. 62 รายละเอียด

วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นายสิทธดา พวงสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าประชุมโครงการถนนสายวัฒนธรรม ถนนดินสอพอง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ณห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี 3 เม.ย. 62 รายละเอียด

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางปิยาภรณ์ ทองอินทร์ และน.ส.สุมาลี ควรหัตถ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับนายเตชิน ศรีเหนี่ยง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี นำพ่อแม่พันธุ์แมลงหางหนีบ มอบให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อเพาะขยายพันธุ์ไว้ปล่อยในไร่ข้าวโพดต่อไป
2 เม.ย. 62 รายละเอียด

วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System ในการวางแผนและทบทวนการดำเนินการ โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
1 เม.ย. 62 รายละเอียด

วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 17.30 น. นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมโครงการเยี่ยมเยียนถามข่าว หิ้วปิ่นโตกินข้าวกับนายอำเภอ โดยมีนายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานในการเยี่ยมเยียนประชาขนตำบลโคกกะเทียมและตำบลเขาพระงาม ณ เทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
28 มี.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 28 มีนาคม 2562 นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นายสิทธดา พวงสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ ของแปลงใหญ่หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จัดโดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
28 มี.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 28 มีนาคม 2562 นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นายสิทธดา พวงสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ ของแปลงใหญ่หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จัดโดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
28 มี.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 27 มีนาคม 2562 นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้ น.ส.ปิยพร ฉายสว่าง ร่วมกับมีเจ้าหน้าที่จาก ธกส. จังหวัด และ สาขา ลพบุรี เยี่ยมเยียน ติดตามกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีด ม.11 ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
27 มี.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2562 ระดับอำเภอ โดยมีนายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
27 มี.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 26 มีนาคม 2562 นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้ นางปิยาภรณ์ ทองอินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมหน่วยงาน ภาคีร่วมกับผู้นำแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ แปลงใหญ่ ปี 2562 โดยมีนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลำบุรี เป็นประธาน ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
26 มี.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางกันตนา มูลนี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมแจกปัจจัยการเกษตร โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ปี 62 (ปัจจัยการเกษตรด้านปศุสัตว์) อำเภอเมืองลพบุรี โดยมีเกษตรกรที่เข้ารับปัจจัยการเกษตรจำนวน 47 ราย
26 มี.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System ในการวางแผนและทบทวนการดำเนินการ โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
25 มี.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ต้อนรับคณะตรวจประเมินตัวชี้วัด โดยมีนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฯ สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
22 มี.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ต้อนรับคณะกรรมการประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสม ระดับ จังหวัด นำโดยนายเจริญ พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ณ บ้านนายสมพร ดาวลอย เกษตรกรผู้เข้าประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขาไร่นาสวนผสม ตำบลสี่คลอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
21 มี.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ต้อนรับคณะกรรมการประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาทำสวน ระดับจังหวัดนำโดยนายเจริญ พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ณ สวน กระท้อน นายถาวร ค้ำคูณ ตำบลตะลุง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
21 มี.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นายวิสุทธิ์ ธีระวิภานนท์กุล นายศิริชัย เพชรดีคาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นางวันดี พรหมมา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ลงพื้นทีี่ติดตามและประเมินแปลง เกษตรอินทรีย์เบื้องต้น พื้นที่เพาะปลูกตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
20 มี.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยแล้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
19 มี.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ต้อนรับคณะกรรมการการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด นำโดยนางอมรพรรณ มุลนี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ในการตรวจประเมินกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ท่าศาลา ณ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
19 มี.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System ในการวางแผนและทบทวนการดำเนินการ โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
18 มี.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ลงพื้นที่ปลูกข้าวโพดฝักสดเพื่อปล่อยแมลงหางหนีบควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ในพื้นที่ตำบลกกโก และตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พื้นที่ปลูกข้าวโพดที่ทำการปล่อยแมลงหางหนีบจำนวน 20 ไร่
14 มี.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้ นางวันดี พรหมมา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และน.ส.ปิยพร ฉายสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมพูดคุยถึงการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจ การสนับสนุนขอสินเชื่อแปลงใหญ่ และร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารจัดการด้านการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัด กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้
13 มี.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้ นายวิสุทธิ์ ธีระวิภานนท์กุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมความก้าวหน้า การดำเนินงานอาหารอินทรีย์สู่ครัวโรงพยาบาล โดยมีนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมฯดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี
13 มี.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมโครงการเมืองลพบุรีน่าอยู่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี “Change for Good” เปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่า โดยมีนายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธาน ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
13 มี.ค. 62 รายละเอียด

วันที่13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางกุลชญา วงษ์เนตร นักวิชาการส่งเสริมกาเกษตร ร่วมบูรณาการในการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการจัดการด้านการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ให้แก่เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
13 มี.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 12 มีนาคม 2562 นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้ นางมัลลิกา กว๊ะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาสำรวจออกแบบวางผังและประมาณการสิ่งก่อสร้างพื้นที่ป่าธรรมชาติ เพื่อรองรับสิ่งที่สร้างผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เกษตร จัวหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมโสมาภา ป่าสัก รีสอร์ท อำเภอ พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
12 มี.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 16.30 น. นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมกันปลูกผักสวนครัวรอบรั้วนายอำเภอ ณ บริเวณบ้านพักนายอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
12 มี.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 12 มีนาคม 2562 นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้ นางปิยาภรณ์ ทองอินทร ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2562 ม. 3,5 ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
12 มี.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 11-12 มีนาคม 2562 นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้ นายวิสุทธิ์ ธีระวิภานนท์กุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรในการอบรมโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ให้กับเกษตรกรอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอท่าวุ้งและอำเภอพัฒนานิคม จำนวน 44 ราย ณ สำนักงานกศน.จังหวัดลพบุรี
12 มี.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 11 มีนาคม 2562 นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยนายสิทธดา พวงสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม” ภายใต้ โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตร อุตสาหกรรม จังหวัดลพบุรี ณ ที่ทำการกำนันจำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
11 มี.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้ นายวิสุทธิ์ ธีระวิภานนท์กุล นายศิริชัย เพชรดีคาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายสิทธดา พวงสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมเยียนเกษตรผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพืชอินทรย์ อำเภอเมืองลพบุรี ปี 2562 ณ ตำบลตะลุง และตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
8 มี.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางมัลลิกา กว๊ะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี
6 มี.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้ นายวิสุทธิ์ ธีระวิภานนท์กุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขตเพื่อสนับสนุนความรู้วิชาการและทักษะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2562 โดยมีนางสมพิศ ขวัญสูงเนิน ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีฯดังกล่าว ณ ห้องประชุม โรงแรมไชยแสงพาเลส จังหวัดสิงห์บุรี
6 มี.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 4 มีนาคม 2562 นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางสาว สุมาลี ควรหัตถ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงาน คณะกรรมการเครือข่ายศพก. และการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และเกษตรกรรุ่นใหม่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 โดยมีนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฯ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
4 มี.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสุนันท์ น้อยสระ เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System ในการวางแผนและทบทวนการดำเนินการ โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
4 มี.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นายศิริชัย เพชรดีคาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมโครงการ เสริมสร้างศักยภาพ การปฏิบััติงานและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยมี นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา จังหวัดลพบุรี
1 มี.ค. 62 รายละเอียด

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายชูชีพ อุทะโก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน และเจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ให้คำวินิจฉัยแนะนำ วิธีการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลให้แก่เกษตรกร ที่ตั้งแปลง อยู่หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
28 ก.พ. 62 รายละเอียด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นายศิริชัย เพชรดีคาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร เทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ครั้งที่ 2 โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ณ วัดซาก ตำบลถนนใหญ่ อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
28 ก.พ. 62 รายละเอียด

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางสาวสุมาลี ควรหัตถ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ทีี่ 7 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
27 ก.พ. 62 รายละเอียด

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยนายสุนันท์ น้อยสระ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมประชุมชี้แจงโครงการ จัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย “สินค้ากระะท้อนตะลุง” โดยมี นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมฯ ดังกล่าว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง ตำบลตะลุง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
27 ก.พ. 62 รายละเอียด

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
26 ก.พ. 62 รายละเอียด

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น. นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยนายสุนันท์ น้อยสระ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมงานโครงการเยี่ยมยามถามข่าวกินข้าวยามเย็นกับนายอำเภอ โดยมีนายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลโคกตูม ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีี
26 ก.พ. 62 รายละเอียด

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุี ปี 2562 โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ณ วัดใดใหญ่ ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
22 ก.พ. 62 รายละเอียด

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางสาว ปิยะพร ฉายสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมผู้ว่า พาแต่งไทย หิ้วปิ่นโตทำบุญ เกื้อกูลพระพุทธศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธี ณ วัดป่ากล้วย ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
19 ก.พ. 62 รายละเอียด

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้น่งกันตนา มูลนี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมพิธีมอบเงินและพระราชทานให้ผู้ประสบอัคคีภัย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดลพบุรี โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นปรพธาน ณ ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
18 ก.พ. 62 รายละเอียด

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี จัดเวทีชุมชนโครงการระบบ ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ครั้งที่ 9 ณ วัดข่อยเหนือ ตำบลบ้านข่อย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
18 ก.พ. 62 รายละเอียด

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นายสุนันท์ น้อยสระ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมการฝึกภาคสนามและบรรเทาสาธารณะภัย เหตุการณ์สารโพแทสเซียมไซยาไนด์ปนเปื้อนในคลองชัยนาท-ป่าสัก โดยมีนายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอเมืองลพบุรี พบปะประชาชนเพื่อชี้แจงความจำเป็นในการผันน้ำและการเยียวยา ณ วัดสะพานอิฐ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
16 ก.พ. 62 รายละเอียด

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ครั้งที่ 8 โดยมีนายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีฯดังกล่าว และพบปะกับเกษตรกรสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
15 ก.พ. 62 รายละเอียด

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี จัดเวทีชุมชนโครงการระบบ ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 (นาแปลงใหญ่ตำบลสี่คลอง) ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสี่คลอง ตำบลสี่คลอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
14 ก.พ. 62 รายละเอียด

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมต้อนรับคณะทีมงานถ่ายทำรายการ “ครัวลั่นทุ่ง” โดยคุณไชยยา มิตรชัย (พิธีกร) และคุณฟิล์ม รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ (ดารารับเชิญ) ในการถ่ายทำรายการฯ ดังกล่าว ณ ไร่นาสวนผสมนางลาวัลย์ สาโมทย์ Young Smart Farmer ต้นแบบ ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
13 ก.พ. 62 รายละเอียด

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวปิยะพร ฉายสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะกรรมการตรวจแปลงปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2562 ระดับอำเภอ ลงพื้นที่ตรวจสอบการเพาะปลูกของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2562 ณ ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
12 ก.พ. 62 รายละเอียด

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นายศิริชัย เพชรดีคาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมบูรณาการกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์(ระยะปรับเปลี่ยน Organic Thailand) กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2561 ครั้งที่ 1 ณ วัดหนองปลิง ตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
12 ก.พ. 62 รายละเอียด

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี เข้าร่วมอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล บรรยายโดยนางสมพิศ ขวัญสูงเนิน ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์เเละสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
12 ก.พ. 62 รายละเอียด

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้ นางกันตนา มูลนี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมโครงการ ผู้ว่าฯ พาแต่งไทย หิ้วปิ่นโตทำบุญ เกื้อกูลพระพุทธศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 ณ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีนางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายก เหล่ากาชาดลพบุรีเป็นประธานในครั้งนี้
12 ก.พ. 62 รายละเอียด

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 น. นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมือง ลพบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบ แปลงใหญ่ ปี 2562 ครั้งที่ 6 ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมือง ลพบุรี จังหวัดลพบุรี
11 ก.พ. 62 รายละเอียด

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 น. นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ครั้งที่ 5 ณ ที่ทำการกำนันตำบลยางขันหมาก หมู่ 12 ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
8 ก.พ. 62 รายละเอียด

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมงาน “ประเพณีกำฟ้า สืบสานตำนานไทพวน” บ้านโคกกะเทียม พุทธศักราช 2562 โดยมีนายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ ดังกล่าว ณ วัดโคกกะเทียม ตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
7 ก.พ. 62 รายละเอียด

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นายวิสุทธิ์ ธีระวิภานนท์กุล และนายศิริชัย เพชรดีคาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นำเกษตรกรเข้าร่วมการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ Smart Farmer สู่การเป็น Smart Farmer ต้นแบบ ณ แปลงเรียนรู้ Smart Farmer ต้นแบบ “ด้านพืชผัก” นายชาตรี แสนบัวคำ ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมีนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีการพัฒนาฯ ดังกล่าว
7 ก.พ. 62 รายละเอียด

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ครั้งที่ 3 ณ วัดตะโก ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีเกษตรกร สมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่หมู่ 2 และหมู่ 12 เข้าร่วมการจัดเวทีในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน
5 ก.พ. 62 รายละเอียด

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ครั้งที่ 2 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีเกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วมการจัดเวทีฯดังกล่าว จำนวน 30 ราย
5 ก.พ. 62 รายละเอียด

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุมาลี ควรหัตถ์ และนายวิสุทธิ์ ธีระวิภานนท์กุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 2 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศพก.โพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีเกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วม 30 ราย
5 ก.พ. 62 รายละเอียด

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้ นายสุนันท์ฯ น้อยสระ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ติดตาม เยี่ยมเยียน และให้แนะนำเกษตรกรผู้ปลูกผักกาดหัวตำบลโคกตูม ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีนายวิชัย สิงห์ทอง รักษาการหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชร่วมเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกผักกาดหัวในครั้งนี้ด้วย
5 ก.พ. 62 รายละเอียด

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 น. นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี จัดเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบ แปลงใหญ่ ปี 2562 ครั้งที่ 1 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีเกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วมการจัดเวทีฯดังกล่าว จำนวน 31 ราย
4 ก.พ. 62 รายละเอียด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี และสรุปผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์ ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System ในการวางแผนและทบทวนการดำเนินการ โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
1 ก.พ. 62 รายละเอียด

วันที่ 28 มกราคม 2562 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี เข้าร่วมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับจังหวัด ปี 2562 ครั้งที่ 2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม ฝายฯ สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการเปิดการจัดเวทีฯดังกล่าว ณ โรงแรมโอทู จังหวัดลพบุรี
28 ม.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ต้อนรับคณะนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2562 ครั้งที่ 2 จากสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี โดยมี นายวิชัย สิงห์ทอง รักษาการหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เป็นหัวหน้าทีมในการนิเทศงานฯ ในครั้งนี้ โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรีเข้ารับการนิเทศงานฯดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
25 ม.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 16.30 น. นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้ นายสุนันท์ น้อยสระ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และร่วมโครงการ เยี่ยมยามถามข่าว หิ้วปิ่นโตกินข้าวกับนายอำเภอ โดยมีนายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธาน ณ วัดโพธิ์ระหัต ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
24 ม.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นายศิริชัย เพชรดีคาย นายวิสุทธิ์ ธีระวิภานนท์กุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมการพัฒนาเว็บไซต์สำนักงาน โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในงาน ส่งเสริมการเกษตร ปี 2562 โดยมีนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี
23 ม.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายชูชีพ อุทะโก มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 62 หารือการจัดตั้งและบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ตำบลโพธิ์เก้าต้น ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
22 ม.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 22 มกราคม 2562 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
มอบหมายให้นายมนตรี แนบเนียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ดินอละปุ๋ย ระดับเขต ครั้งที่ 1 ปี 2562 ณ โรงแรมแฟนตาซี รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2562
12 ม.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นายวิสุทธ์ิ ธีระวิภานนท์กุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานอาหารอินทรีย์สู่ครัวโรงพยาบาล โดยมีนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัด ลพบุรี เป็นประธานในการประชุมฯดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี
18 ม.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 17 มกราคม 2562 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางสาวสุมาลี ควรหัตถ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
17 ม.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 17 มกราคม 2562 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้ นางปิยาภรณ์ ทองอินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม คณะทำงานข้าวอินทรีย์จังหวัดลพบุรี เพื่อดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าว อินทรีย์ ปี 2560-2564 ครั้งที่ 1/2562 ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี โดยมีนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในการประชุมฯดังกล่าว
17 ม.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมโครงการเมืองน่าอยู่ อำเภอเมืองลพบุรี Change for good เปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่า ภายใต้โครงการศูนย์บริหารจัดการขยะอันตราย สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรีได้คัดแยกขยะและนำไปจำหน่ายในโครงการฯดังกล่าว โดยมีนายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอเมืองลพบุรี เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้ด้วย ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
17 ม.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 16 มกราคม 2562 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางมัลลิกา กว๊ะ นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้สองข้างทางใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อขับเคลื่อนเมืองสีเขียว บริเวณสองข้างทางถนนสายบ้านวังน้ำดำ-บ้านหนองถ้ำ โดยมีนายอุดม อิ่มอรชร นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม นำทีมงานกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลนิคมสร้างตนเองและประชาชนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หมู่6 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
16 ม.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 15 มกราคม 2562 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยนางกันตนา มูลนี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมสนับสนุนผลการปฏิบัติงานในการประกวดกำนันยอดเยี่ยมประจำปี 2562 โดยนางยุวรินทร์ ปณิธิเจริญวงศ์ กำนันตำบลพรหมมาสตร์ เป็นผู้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกฯดังกล่าว
15 ม.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 15 มกราคม 2562 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัด ชัยนาท และเกษตรกรแกนนำจากอำเภอท่าวุ้งและอำเภอเมืองลพบุรี จำนวน 44 ราย ที่ร่วมอบรมฝึกอาชีพการเกษตรแก่เกษตรกรแกนนำและเครือข่าย ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
15 ม.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรีประจำสัปดาห์ ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System ในการวางแผนและทบทวนการดำเนินการ สรุปงานประจำสัปดาห์โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
14 ม.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 11 มกราคม 2562 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางสาวปิยพร ฉายสว่าง และนางสาวสุมาลี ควรหัตถ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ชี้แจงทำความเข้าใจและแจ้งความก้าวหน้าในการตรวจสอบโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวข้าวนาปี 2561/62 สำหรับเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือของตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
11 ม.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 11 มกราคม 2562 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้ นางวันดี พรมมา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยนางสาวสุมาลี ควรหัตถ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้ความรู้เรื่องหนอนกระทู้ fall armyworm แก่เกษตรกรเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดฝักสด ณ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
11 ม.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 11 มกราคม 2562 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี นายสุนันท์ น้อยสระ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯและประธานตลาดเกษตรกรและกรรมการตลาดเกษตรกร อำเภอเมืองลพบุรี เข้าร่วมการสัมมนาสร้างเครือข่ายตลาด เกษตรกรจังหวัดลพบุรี โดยมีนางอมรพรรณ มุนนี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธาน ณ ฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์ “สลัดเครซี่” Salad’s crazy อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
11 ม.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 10 มกราคม 2562 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้ นายสุนันท์ น้อยสระ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวเจนจิรา นันทะเวช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายสิทธดา พวงสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรม:ถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 3 โดยได้รับความรู้การเชื่อมโยงตลาดจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ให้แก่เกษตรกร แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ณ วัดประสาทนิมิตร ม.2 อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
10 ม.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 10 มกราคม 2562 นายธีรศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยนางสาวปิยพร ฉายสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมงานแถลงข่าวโครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ (ส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีด) โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในงานฯดังกล่าว ณ บ้านหนองแก้ว หมู่ 11 ตำบล บางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
10 ม.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 10 มกราคม 2562 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางวันดี พรมมา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ประชุมชี้แจงขั้นตอนการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
10 ม.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 10 มกราคม 2561 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วย นางสาวปิยพร ฉายสว่าง เข้าร่วมสนับสนุนผลการปฏิบัติงาน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง หมู่ 1 ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
10 ม.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 9 มกราคม 2562 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดซึ่งมีเกษตรกรเลี้ยงทั้งหมด 12 กลุ่ม มีตลาดรองรับที่แน่นอน เป็นการสร้างอาชีพเสริมและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่ง ณ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
9 ม.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น. นายชูขีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางปิยาภรณ์ ทองอินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มเกษตรกรบ้านดงน้อย ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
9 ม.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 8 มกราคม 2562 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวปิยาภรณ์ ทองอินทร์ และนางสาวสุมาลี ควรหัตถ์ นักวิชาการส่งเสริงการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่สำรวจแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (อายุ 38 วัน) พบการระบาดของหนอนกระทู้ Fall Armyworm ในแปลงของนางบุญศรี ซุยโล้น พื้นที่ ต.กกโก อ.เมืองลพบุรี พร้อมให้คำแนะนำเกษตรกรในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช
8 ม.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 8 มกราคม 2562 นายชูขีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วย นางมัลลิกา กว๊ะ นวส.ชำนาญการ และนางสาวเจนจิรา นันทะเวช นวส.ปฏิบัติการ ดำเนินการอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรม:ถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 3 โดยได้รับความรู้การเชื่อมโยงตลาดจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ให้แก่เกษตรกร แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ม.7 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ณ ที่ทำการกำนันตำบลนิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
8 ม.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายชูขีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางสาวสุมาลี ควรหัตถ์ นายวิสุทธิ์ ธีระวิภานนท์กุล นายศิริชัย เพชรดีคาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายสิทธดา พวงสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกกระท้อนตะลุง(สวนนาย ถาวร ค้ำคูณ) ณ ตำบลตะลุง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
7 ม.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 7 มกราคม 2562 นายชูขีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางสาว สุมาลี ควรหัตถ์ นายวิสุทธิ์ ธีระวิภานนท์กุล นายศิริชัย เพชรดีคาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายสิทธดา พวงสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจการระบาดของศัตรูพืชในสวนกระท้อน พร้อมให้คำแนะนำในการใช้สารเคมีและสารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่พบ ณ สวนกระท้อน ตำบลตะลุงและตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
7 ม.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 11.30 น. นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบ กระเช้าในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 นายศรีชัย ตัณฑะโสภน นายอำเภอเมือง ลพบุรี เพื่อเป็นศิริมงคลในการเริ่มงานที่ดีในปีใหม่นี้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
2 ม.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น. นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรีประจำเดือน ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System ในการวางแผนและทบทวนการดำเนินการ สรุปงานประจำสัปดาห์ และมอบกระเช้าในวาระดิถีขึ้นปีใหม่แก่ท่านเกษตรอำเภอด้วย โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
2 ม.ค. 62 รายละเอียด

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 นายชูขีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางมัลลิกา กว๊ะ นวส.ชำนาญการและนางสาวเจนจิรา นันทะเวช นวส.ปฏิบัติการ ดำเนินการอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ครั้งที่2 :แปลงมันสำปะหลัง ม.10 ต.โคกตูม ณ วัดประสาทนิมิตร ม.2 ต.โคกตูม ได้รับความรู้เรื่องการวางแผนธุรกิจ จากสำนักงานสหกรณ์ลพบุรี
27 ธ.ค. 61 รายละเอียด

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น.นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นายวิสุทธิ์ ธีระวิภานนท์กุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ครั้งที่ 2 โดยมีนายสุนันท์ น้อยสระ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กล่าวต้อนรับเเละเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โดยมีเกษตรกรปราดเปรื่องเข้าร่วมอบรมจำนวน 20 ราย
26 ธ.ค. 61 รายละเอียด

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 7.30 น. นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรีร่วมเปิดงาน “ทานตะวันบานข้ามปี ที่เขาจีนโจน” The Cyclone Sunflower โดยนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในการเปิดงานฯ ดังกล่าว ณ เขาจีนโจร ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ซึ่งทุ่งทานตะวันนี้จะบานตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ไปจนถึงประมาณ วันที่ 3 มกราคม 2562
26 ธ.ค. 61 รายละเอียด

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางสาวสุมาลี ควรหัตถ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 1 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศพก.อำเภอเมืองลพบุรี โดยมีเกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วม 30 ราย
25 ธ.ค. 61 รายละเอียด

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางสาวสุมาลี ควรหัตถ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยประธาน ศพก. ตัวแทนแปลงใหญ่ และเกษตรกรรุ่นใหม่ ร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ร่วมกับการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และเกษตรกรรุ่นใหม่ระดับจังหวัด ปี 2562 ครั้งที่ 1 ณ ศพก.อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
24 ธ.ค. 61 รายละเอียด

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรีร่วมงานแถลงข่าว “ทานตะวันบานข้ามปี ที่เขาจีนโจน” The Cyclone Sunflower มีสื่อมวลชลให้ความสนใจในการแถลงข่าวครั้งนี้เป็นอย่างมาก ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี โดยมีนายศรีชัย ตันทะโสภณ นายอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานในการแถลงข่าวงานฯดังกล่าว ซึ่งระยะเวลาในการจัดงานนี้ ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562 @ เขาจีนโจร ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
24 ธ.ค. 61 รายละเอียด

วันที่ 23 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมจัดเตรียมสถานที่ในการแถลงข่าวงาน “ทานตะวันบานข้ามปี ที่เขาจีนโจน” The Cyclone Sunflower โดยจะมีการแถลงข่าวผ่านสื่อมวลชลในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
23 ธ.ค. 61 รายละเอียด

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวปิยพร ฉายสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการและนายสิทธดา พวงสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงเกษตรกร ผ่านสมุดทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์ (Application DOAE Farmbook) ณ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
21 ธ.ค. 61 รายละเอียด

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 น. นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นายสุนันท์ น้อยสระ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมกับนางสาวสุมาลี ควรหัตถ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
21 ธ.ค. 61 รายละเอียด

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางมัลลิกา กว๊ะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวเจนจิรา นันทะเวช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมดำเนินการโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
21 ธ.ค. 61 รายละเอียด

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นายมนตรี แนบเนียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเกษตรกร เข้าร่วมงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น ณ ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
21 ธ.ค. 61 รายละเอียด

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายนางปิยาภรณ์ ทองอินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมอบรมศูนย์ถั่วเขียวแก่สมาชิกศูนย์ถั่วเขียวจำนวน 25 ราย ณ บ้านนายสมจิตร ฉิมสุนทร ประธานกลุ่ม ม.3 ต.กกโก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โดยมีนายอนุชัย สังเขป นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรีเป็นวิทยากรในครั้งนี้
20 ธ.ค. 61 รายละเอียด

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 น. นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานในการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยนางวันดี พรมมา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เป็นผู้ดำเนินการจัดอยรมฯดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี โดยมีเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้ประกอบวิสาหกิจชุมชนของอำเภอเมืองลพบุรี จำนวน 20 ราย เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้
20 ธ.ค. 61 รายละเอียด

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางมัลลิกา กว๊ะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวเจนจิรา นันทะเวช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการอบรมโครงการระบบ ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรม:ถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 1 แปลงใหญ่ มันสำปะหลัง ม.10 ต.โคกตูม ณ วัดประสาทนิมิตร ม.2 ต.โคกตูม โดยได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อพัฒนาผลผลิตจากสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี
20 ธ.ค. 61 รายละเอียด

วันที่ 19 ธ.ค.61 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบนายสุนันท์ น้อยสระ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมจัดเวทีเรียนรู้โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2562 ครั้งที่ 2 ณ ศาลา SML วัดโคกลำพาน ต.โคกลำพาน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โดยมีนายรัชพล สว่างทุกข์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้
19 ธ.ค. 61 รายละเอียด

วันที่ 18 ธ.ค.61 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมจัดเวทีเรียนรู้โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2562 ครั้งที่ 1 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดโพธิ์ลอย ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โดยมีนายเจริญ พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้
18 ธ.ค. 61 รายละเอียด

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้ นางมัลลิกา กว๊ะ นวส.ชำนาญการ และนางสาวเจนจิรา นันทะเวช นวส.ปฏิบัติการ ดำเนินการอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 1 : แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง ลพบุรี จังหวัดลพบุรี ณ ที่ทำการกำนันตำบลนิคมสร้างตนเอง ได้รับการถ่ายทอดเรื่องการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อพัฒนาผลผลิต จากสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี
18 ธ.ค. 61 รายละเอียด

วันที่ 16 ธันวาคม 2561 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมเป็นกรรมการการเลือก ส.ว. อำเภอเมืองลพบุรี ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมือง ลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
16 ธ.ค. 61 รายละเอียด

วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมือง ลพบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี เข้าร่วมประชุมชี้แจง เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง ส.ว. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยการเลือกตั้งส.ว.จะมีขึ้นในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 นี้
15 ธ.ค. 61 รายละเอียด

วันที่ 15 ธันวาคม 2561 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางมัลลิกา กว๊ะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ต้อนรับทีมงานรายการ "อนุวัตรจัดให้" ทางช่องเจ็ดสี เพื่อทำสกู๊ปข่าว ทานตะวันบาน@เขาโด่(เขาจีนแล)
15 ธ.ค. 61 รายละเอียด

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 น. นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้ นางกุลชญา วงษ์เนตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมจปฐ. และแผนชุมชนตำบลงิ้วราย ณ ตำบลงิ้วราย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
14 ธ.ค. 61 รายละเอียด

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้ น.ส.ปิยพร ฉายสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นายสิทธิดา พวงสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยบางขันหมาก ณ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี
14 ธ.ค. 61 รายละเอียด

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้ น.ส.ปิยพร ฉายสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายสิทธิดา พวงสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม จปฐ. และแผนชุมชน ชี้แจงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
14 ธ.ค. 61 รายละเอียด

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี เข้าร่วมประชุมชี้แจง เตรียมความพร้อมผู้อำนวยการเลือกตั้งระดับอำเภอและผู้ช่วยเหลือผู้อำนวยการเลือกตั้งระดับอำเภอ ในการเลือกตั้ง ส.ว. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี โดยการเลือกตั้งส.ว.จะมีขึ้นในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 นี้
13 ธ.ค. 61 รายละเอียด

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 กำนันตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรีได้นำกิ่งพันธุ์น้อยหน่าและกิ่งพันธุ์ละมุดเพื่อมอบให้สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรีนำไปปลูกเพื่ออนุรักษ์ละมุดพันธุ์พื้นเมืองเเละพันธุ์น้อยหน่าพระที่นั่งเย็นของจังหวัดลพบุรี ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
12 ธ.ค. 61 รายละเอียด

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 น. นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมือง ลพบุรี มอบหมายให้นางมัลลิกา กว๊ะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ต้อนรับนายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอเมืองลพบุรี ในการสำรวจพื้นที่เตรียมการจัดงานทุ่งทานตะวันบาน ณ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
11 ธ.ค. 61 รายละเอียด

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางมัลลิกา กว๊ะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมโครงการ บูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานเปิดงานฯ ดังกล่าว พร้อมทีมงานแพทย์จากรพ.พระนารายณ์มหาราชและผู้นำท้องที่และท้องถิ่นอย่างพร้อมเพรียงกัน
11 ธ.ค. 61 รายละเอียด

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นายวิสุทธิ์ ธีระวิภานนท์กุล และนายศิริชัย เพชรดีคาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นำเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ เข้าร่วมการจัดเวทีประเมิน วิเคราะห์ศักยภาพ และจัดทำแผนพัฒนาการผลิตรายบุคคล (IFPP) ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) โดยมีนางอมรพรรณ มุลนี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานในการจัดเวทีฯดังกล่าว ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
11 ธ.ค. 61 รายละเอียด

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี เข้าร่วม กิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” (ไบค์ อุ่นไอรัก) จังหวัดลพบุรี ระยะทางรวม 33 กิโลเมตร โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานและร่วมนำขบวนปั่นจักรยานด้วย
9 ธ.ค . 61 รายละเอียด

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรีประจำเดือน ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System ในการวางแผนและทบทวนการดำเนินการ และสรุปงานประจำสัปดาห์ โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
7 ธ.ค. 61 รายละเอียด

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางสาวสุมาลี ควรหัตถ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข โดยมีนายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณคลองสาธารณประโยชน์ไผ่แตร – ไผวงศ์ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
6 ธ.ค. 61 รายละเอียด

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 น. นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้ นายวิสุทธิ์ ธีระวิภานนท์กุล นายศิริชัย เพชรดีคาย นักวิชาการส่งเสิมการเกษตรปฏิบัติการ และนายสิทธดา พวงสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นำเกษตรกรเข้าร่วมพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กานดำเนินงานอาหารอินทรีย์สู่ครัวโรงพยาบาล ในการนี้นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี ได้เข้าร่วมในพิธีลงนามฯ โดยมีนายบำรุง รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ลพบุรี เป็นประธานในพิธีฯดังกล่าวด้วย ณ แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี
4 ธ.ค. 61 รายละเอียด

บานแล้วบานอีก เที่ยวได้อีกแล้ว ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทุ่งทานตะวันอำเภอเมืองลพบุรี ฤดูหนาว ปี 2561 ทุ่งที่ 2 ทุ่งทานตะวันเขาจีนแล ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เริ่มบานแล้ว ตังแต่วันที่ 27 พ.ย.2561 เป็นต้นไป
27 พ.ย. 61 รายละเอียด

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2561 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้ นายศิริชัย เพชรดีคาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อครบวงจร จ.ลพบุรี หมู่ 2 ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
26 พ.ย. 61 รายละเอียด

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2561 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้ มอบหมายให้นายวิสุทธิ์ ธีระวิภานนท์กุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จังหวัดลพบุรี ครั้งที่1/2561 ณ ห้องทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี
26 พ.ย. 61 รายละเอียด

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบ ดอกไม้ต้อนรับนายศรีชัย ตันฑะโสภณ เนื่องในวาระได้มาดำรงตำแหน่ง นายอำเภอเมืองลพบุรี ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
19 พ.ย. 61 รายละเอียด

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นายสุนันท์ น้อยสระ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวสุมาลี ควรหัตถ์ นายศิริชัย เพชรดีคาย และนายวิสุทธิ์ ธีระวิภานนท์กุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมเยี่ยมเยียนการดำเนินการของกลุ่มจากโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
14 พ.ย. 61 รายละเอียด

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้ นายสุนันท์ น้อยสระ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมการจัดอบรมหลักสูตร การใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร ของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท มีเกษตรกรเป้าหมาย 25 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี และในการนี้ นายวิชัย สิงห์ทอง รักษาการหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมติดตามและเยี่ยมเยือนผู้เข้าอบรมด้วย
14 พ.ย. 61 รายละเอียด

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้ นายศิริชัย เพชรดีคาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการจัดเวทีการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยววิถีเกษตรและชุมชน พร้อมด้วยนายศราวุธ ค้าขาย ประธานวิสาหกิจชุมชนวัลลภาฟาร์มสเตย์ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร อำเภอเมืองลพบุรี เข้าร่วมเวทีฯดังกล่าวด้วย ณ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านไร่มอญพันธ์ ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
13 พ.ย. 61 รายละเอียด

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมจัดเวที "วันดินโลก" และมีวิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลพบุรี ถ่ายทอดความรู้เรื่องการวิเคาระห์ดินให้แก่เกษตรกร ณ ที่ทำการกำนันตำบลโก่งธนู ตำบลโก่งธนู อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
13 พ.ย. 61 รายละเอียด

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางปิยาภรณ์ ทองอินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำคลอง 22 ขวา กับเจ้าหน้าที่ชลประทาน ผู้นำชุมชน ณ วัดโป่งน้อย ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
12 พ.ย. 61 รายละเอียด

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี เยี่ยมเยียนโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย โครงการแปรรูปข้าว ณ ตำบลสี่คลอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
9 พ.ย. 61 รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์ เส้นทางการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันอำเภอเมืองลพบุรี ฤดูหนาวปี 2561 ณ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ทุ่งที่ 1 พื้นที่ 5 ไร่ บานเเล้วเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้หม่อน(บ้านภาสลอง)ม.9 และทุ่งที่ 2 พื้นที่ 355 ไร่ ณ เขาจีนแล จะเริ่มบานช่วงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 และไร่ คุณไพศาล ณ ตำบลตะลุง จะเริ่มบานวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
9 พ.ย. 61 รายละเอียด

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางกุลชญา วงษ์เนตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมเยียนโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ตำบลงิ้วราย อำเภอเมืองลพบุรี ประกอบด้วยกลุ่มรักษ์คลองยายนาคแปรรูปน้ำพริกตำบลงิ้วราย และกลุ่มน้ำพริกสมุนไพรตำบลงิ้วราย ซึ่งทั้งสองกลุ่มมีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง
8 พ.ย. 61 รายละเอียด

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางมัลลิกา กว๊ะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาว สุมาลี ควรหัตถ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ถ่ายทอดความรู้เรื่องโรคใบด่างมันสำปะหลังและสำรวจแปลงมันสำปะหลังของตำบลนิคมสร้างตนเอง ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโลโนยีการเกษตรประจำตำบลนิคมสร้างตนเอง
8 พ.ย. 61 รายละเอียด

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางสาวสุมาลี ควรหัตถ์ และนางสาวเจนจิรา นันทะเวช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ถ่ายทอดความรู้เรื่องโรคใบด่างมันสำปะหลังและสำรวจแปลงมันสำปะหลังของตำบลโคกตูม ณ ที่ทำการกำนันตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
8 พ.ย. 61 รายละเอียด

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.30 น. นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ร่วม Check in จุดท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทุ่งทานตะวันบาน เนื้อที่ 5 ไร่ @ บ้านภาสลอง หมู่ 9 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
7 พ.ย. 61 รายละเอียด

“บานเเล้ว บานอีก” ประชาสัมพันธ์ เส้นทางการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันอำเภอเมืองลพบุรี ฤดูหนาวปี 2561 ณ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ทุ่งที่ 1 พื้นที่ 5 ไร่ บานเเล้วเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้หม่อน(บ้านภาสลอง)ม.9 และทุ่งที่ 2 พื้นที่ 355 ไร่ ณ เขาจีนแล จะเริ่มบานช่วงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
6 พ.ย. 61 รายละเอียด

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วย นางปิยาภรณ์ ทองอินทร์ และนางสาวปิยพร ฉายสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2562 และประชุมนาแปลงใหญ่ หมู่ 12 ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
6 พ.ย 61 รายละเอียด

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ประจำเดือน(DM) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System เพื่อวางแผนและทบทวนการดำเนินการ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานฯเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
5 พ.ย. 61 รายละเอียด

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี เข้าร่วมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียบรู้ระดับจังหวัด ปี 2562 ครั้งที่ 1 เพื่อรับมอบนโยบายในการดำเนินงานด้านการเกษตร จากนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี หัวหน้ากลุ่มฯ และหัวหน้าฝ่ายฯ โดยมีนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯดังกล่าว ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี
2 พ.ย. 61 รายละเอียด

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้ นางมัลลิกา กว๊ะ นวส.ชำนาญการ สำรวจทุ่งทานตะวันเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทุ่งทานตะวัน ณ ศูนย์เรียนรู้หม่อน (บ้านภาสลอง) ม.9 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โดยมีหน่วยงานจาก ททท.ลพบุรีและ ททบ5(ช่อง5) ร่วมสำรวจและทำข่าวประชาสัมพันธ์ด้วย
1 พ.ย. 61 รายละเอียด

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 7.30 น. นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกับหน่วยพระราชทาน ส่วนราชการ เอกชน และประชาชนจิตอาสาจังหวัดลพบุรี ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
30 ต.ค. 61 รายละเอียด

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นายสุนันท์ น้อยสระ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในการประชุมหารือ การบริหารจัดการน้ำพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี ร่วมกับชลประทานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรที่ทำนารอบ 2 ของปี 2561/62 ในพื้นที่ให้เพียงพอ โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
26 ต.ค. 61 รายละเอียด

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมงานประเพณีเขาพระงามเทโวโรหณะ ประจำปี 2561 นมัสการหลวงพ่อใหญ่ และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวต้มลูกโยน โดยมีผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
25 ต.ค. 61 รายละเอียด

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เยี่ยมเยียนโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองบางปี่ หมู่ 1 โครงการแปรรูปข้าวเปลือก และกลุ่มเกษตรกรคลองตาปิ่น หมู่ 11 โครงการโรงสีชุมชน ณ ตำบล โพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยกลุ่มมีการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง
18 ต.ค. 61 รายละเอียด

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกทานตะวัน ทุ่งทานตะวันเขาจีนแล ต้นทานตะวันมีการเจริญเติบโตดี คาดว่าจะออกดอกและบานช่วงเดือนธันวาคม 2561 นี้ ซึ่งมีพื้นที่ปลูกทั้งหมด 355 ไร่ ณ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
17 ต.ค. 61 รายละเอียด

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ตรวจเยี่ยมการติดตั้งและใช้งานระบบโซล่าเซลล์ โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์1 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยทางโรงเรียนมีการใช้งานระบบโซล่าเซลล์อย่างเป็นประโยชน์และต่อเนื่อง
17 ต.ค. 61 รายละเอียด

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 น. นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เยี่ยมเยียนโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน หมู่ 4 โครงการวางระบบน้ำ หน่อไม้ฝรั่ง กลุ่มเกษตรกรหมู่ 9 พัฒนา โครงการแปรรูปข้าวเปลือก และกลุ่มฟาร์มชุมชนพิบูลสงเคราะห์ 1 โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏาล อำเภอเมืองลพบุรี ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยกลุ่มมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
17 ต.ค. 61 รายละเอียด

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ประจำสัปดาห์ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System เพื่อวางแผนและทบทวนการดำเนินการ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานฯเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
16 ต.ค. 61 รายละเอียด

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางกุลชญา วงษ์เนตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมเยียนโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย อำเภอเมืองลพบุรี กลุ่มแปรรูปกล้วยฉาบ ตำบลดอนโพธิ์ และกลุ่มแปรรูปพริกแกงสมุนไพรตำบลงิ้วราย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยทั้งสองกลุ่มมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
11 ต.ค. 61 รายละเอียด

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางมัลลิกา กว๊ะ นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มฟาร์มชุมชนตำบลท่าศาลา กิจกรรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ปุ๋ย จากมูลไส้เดือน ณ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
11 ต.ค. 61 รายละเอียด

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยนายสุนันท์ น้อยสระ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ เยี่ยมเยียนโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนทะเลชุบศร กลุ่มผู้ปลูกน้อยหน่า โดยกลุ่มมีการดำเนินการเพาะพันธุ์น้อยหน่าอย่างต่อเนื่อง ณ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
5 ต.ค. 61 รายละเอียด

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี นายสิทธิศักดิ์ ทับทิมเมือง ประมงอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมถ่ายทำ รายการของช่องวานรชาแนล และช่อง 5 ได้ถ่ายทำรายการของโครงการเลี้ยงกบ ชุมชนโคกกะเทียม ต.โคกกะเทียม ภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โดยมีนายสายันห์ เทียนก้อน กำนันตำบลโคกกะเทียม และนายพิเชษฐ เทียนก้อน ประธานกลุ่มเลี้ยงกบชุมชนโคกกะเทียม พร้อมทั้งสมาชิกกลุ่ม ร่วมถ่ายทำรายการดังกล่าวฯด้วย
5 ต.ค. 61 รายละเอียด

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี เยี่ยมเยียนโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนทะเลชุบศร กลุ่มไข่เค็มดินสอพอง โดยกลุ่มมีการดำเนินการผลิตไข่เค็มดินสอพองอย่างต่อเนื่อง ณ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
4 ต.ค. 61 รายละเอียด

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ประจำสัปดาห์ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System เพื่อวางแผนและทบทวนการดำเนินการ และวางแผนเยี่ยมเยียนโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย อำเภอเมืองลพบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานฯเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
1 ต.ค. 61 รายละเอียด

 

 

ข้อมูลวิชาการเกษตร  สมุนไพรดอทคอม

การเกษตรเพื่ออาชีพ  ก้าวทันเทคโนโลยีการเกษตร  

เกษตรพอเพียง       การผลิตปุ๋ยอินทรีย์   

เตือนภัยศัตรูพืช       เกษตรแผ่นดินทอง

 

 

  

         

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี

เลขที่ 10/2 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

โทร/โทรสาร. 0-3641-2338 E-mail :: lopburi01@doae.go.th

ผู้ดูแลเว็บไซต์: นายศิริชัย เพชรดีคาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ