ประวัติสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี

                  วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2504 กระทรวงเกษตรได้เสนอโครงการจัดตั้งกรมส่งเสริมการเกษตร ไปยังคณะรัฐมนตรี
         แยกเป็น 2 แผน แผนที่หนึ่งขอจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการเกษตร ซึ่งถือว่าเป็นแผน ขั้นเตรียมการก่อนจัดตั้งกรมฯ
         คือเตรียมทั้งการวางแผนงาน วางอัตรากำลังคน ปรับปรุงวิชาการ เปลี่ยนทัศนคติเจ้าหน้าที่ ตลอดจนรูปแบบ
         การบริหาร และการแก้ไขพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวงทบวงกรม เพื่อจัดตั้งกรมฯ ในแผนขั้นที่สอง
         ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2504 เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงเกษตรเสนอ
         ต่อมาได้มีคำสั่งกระทรวงเกษตรตั้ง สำนักงานส่งเสริมการเกษตรขึ้นเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2505
         เพื่อเตรียมการต่าง ๆ ดังได้กล่าว มาแล้วและได้ปฏิบัติการในรูปงานส่งเสริมการเกษตร ตามแนวใหม่ไปพลาง
         พร้อมกันนั้น ได้รายงานผล ก้าวหน้าต่อคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งคราว จนถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505
         ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้พิจารณา รายงานของสำนักงานส่งเสริมการเกษตรแล้วมีคำสั่งว่าน่าจะตั้งเป็นกรมฯ
         ได้และได้เสนอ ให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ ระยะนี้อธิบดีทุกกรมฯก็ต้องรับภาระหนักในการประชุมปรึกษา
         เพื่อให้ได้ สถาบันที่เหมาะสม ทันสมัย และพร้อมที่จะต้องชี้แจงเจ้าหน้าที่วิเคราะห์จากหน่วยงาน ต่าง ๆ
         สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง สำนักงานสภาพัฒนาการ
         เศรษฐกิจแห่งชาติและคณะที่ปรึกษา ระเบียบบริหารทั้งระดับอนุกรรมการและกรรมการ ใหญ่ การแก้ไข
         ปรับปรุง ชี้แจง โต้ตอบได้ ดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป ผลที่สุดก็ผ่านการพิจารณา ของคณะที่ปรึกษา
         ระเบียบบริหาร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2509 แต่ให้เรียก ชื่อ กรมแพร่ขยายการเกษตร โดยโอนงาน
         ส่งเสริมการเกษตรจากทุกกรมฯ ในสังกัดกระทรวงเกษตรมาร่วมอยู่ในกรมนี้ ส่วนเจ้าหน้าที่ให้เรียก
         พนักงานแพร่ขยายจังหวัดและอำเภอ เมื่อผ่านการพิจารณาของคณะ ที่ปรึกษา ระเบียบบริหารแล้ว
                           ประธานคณะที่ปรึกษาระเบียบบริหารก็ได้นำเสนอต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี แต่ ข้อความในหนังสือ
         ชื่อกรมได้เปลี่ยนไปจากกรมแพร่ขยายการเกษตรเป็นกรมบริการเกษตร ส่วนเจ้าหน้าที่ในส่วน
         ภูมิภาคให้ยุบกสิกรรมจังหวัด–อำเภอ เป็นเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ
         ในหลักการ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2510 และต่อมา กระทรวงเกษตรได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ
         ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เพื่อขออนุมัติและขอให้ คณะที่ปรึกษากฎหมายช่วยพิจารณาก่อนส่งสภา
         ร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา พร้อมได้ขอเปลี่ยน ชื่อ กรมบริการเกษตรเป็นกรมส่งเสริมการเกษตร
         ซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ได้รับหลักการร่างพระราชบัญญัติ และอนุมัติให้แก้ไขชื่อได้ตามที่กระทรวงเกษตรเสนอ
         เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2510 ต่อมาได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารในกระทรวงเกษตร
         พ.ศ. 2511 ในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2511 ฉะนั้น วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2511 ซึ่งเป็นวันถัดจากวันประกาศ
         ในราชกิจจานุเบกษา จึงเป็นวันที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับเข้าช่วงการบริหารงานส่งเสริมการเกษตร
         ตั้งแต่นั้น เป็นต้นมา

                   สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรีครั้งแรกยังไม่มีอาคารเป็นเอกเทศจนมีการจัดตั้งสำนักงานชั่วคราว
         ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี ในปี 2520 และได้รับจัดสรรงบประมาณและ สถานที่จัดตั้งสำนักงานเกษตร
         อำเภอเมืองลพบุรี จัดสร้างแล้วเสร็จในปี 2521 พื้นที่ตั้งสำนักงาน เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช
         ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี หลัง ที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี(อาคารปัจจุบัน) สำนักงานเกษตร
         อำเภอเมืองลพบุรีมีพื้นที่รับผิดชอบ 24 ตำบล ได้แก่ ตำบลท่าหิน ตำบลทะเลชุบศร ตำบลกกโก  ตำบลโก่งธนู
         ตำบลเขาพระงาม ตำบลเขา สามยอด ตำบลโคกกะเทียม ตำบลโคกลำพาน ตำบลโคกตูม ตำบลงิ้วราย ตำบล
         ดอนโพธิ์ ตำบลตะลุง ตำบลท่าแค่ ตำบลท่าศาลา ตำบลนิคมสร้างตนเอง ตำบลบางขันหมาก ตำบลบ้านข่อย
         ตำบลท้าย ตลาด ตำบลป่าตาล ตำบลพรหมมาสตร์ ตำบลโพธิ์เก้าต้น ตำบลโพธิ์ตรุ ตำบลสี่คลอง และตำบล
         ถนนใหญ่
                        

                                                                  ภาพที่ 1.1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี

                  ที่ตั้งสำนักงาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ตั้งอยู่ที่ ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร
         อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 มีอาณาเขต ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ติดต่อกับ ที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี
         ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หอประชุมอำเภอ
         เมืองลพบุรี ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ติดต่อกับ สำนักงานสาธารณสุข ภาพที่ 1.2 ที่ตั้งสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
         ลักษณะขององค์กร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคสังกัดกรมส่งเสริม
         การเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้การบริหารของกรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงาน เกษตรจังหวัด
         ลพบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอจัดเป็นศูนย์กลางในการบริหารและส่งเสริมการเกษตร
                  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรีสังกัดภายใต้การปกครองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
         กรมส่งเสริมการเกษตรและสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ตามลำดับ บทบาทหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัด ก)
         ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจเกษตรของชุมชน ข) ส่งเสริมและประสานถ่ายทอด
         ความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลผลิตพืช ประมงและปศุสัตว์ ค) กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
         ของสำนักงานเกษตรอำเภอ ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
         หรือที่ได้รับ มอบหมาย อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 4)
         พ.ศ. 2510 เพื่อขอตั้ง กรมส่งเสริม การเกษตรนี้ ได้เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 14
         กันยายน พ.ศ. 2510 ที่ประชุมลงมติรับหลักการและได้ประกาศใช้เป็นกฎหมายให้ ตั้งกรมส่งเสริมการเกษตร
         ได้เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2510 ในมาตรา 14 ราชการกระทรวงเกษตร แยกเป็น
                  1. สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
                  2. สำนักงานปลัดกระทรวง
                  3. กรมกสิกรรม
                  4. กรมการข้าว
                  5. กรมประมง
                  6. กรมปศุสัตว์
                  7. กรมป่าไม้
                  8. กรมส่งเสริมการเกษตร

                  ต่อมาได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารในกระทรวงเกษตร พ.ศ. 2511 วันที่ 18 มิถุนายน
         พ.ศ. 2511 มี มาตราที่มีสาระสำคัญดังนี้ มาตรา 3 ให้โอนบรรดากิจการทรัพย์สิน หนี้สิน ข้าราชการ ลูกจ้าง
         และเงินงบประมาณ ของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตร เฉพาะที่เกี่ยวกับงานส่งเสริมการเกษตร
         ไปเป็นของกรม ส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร มาตรา 4 ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้สิน ข้าราชการ
         ลูกจ้าง และเงินงบประมาณ ของกรมกสิกรรม เฉพาะที่เกี่ยวกับงานส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร และงาน
         ปราบโรค และศัตรูพืช โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับกสิกรรมจังหวัด และกสิกรรมอำเภอ ไปเป็นของกรมส่งเสริมการเกษตร
         กระทรวงเกษตร มาตรา 5 ให้โอนกิจการ ทรัพย์สิน หนี้สิน ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณของ กรมการข้าว
         กระทรวงเกษตร เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร โดยเฉพาะที่ เกี่ยวกับพนักงานข้าวจังหวัด
         และพนักงานข้าวอำเภอ ไปเป็นของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวง เกษตร ฉะนั้น วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2511
         ซึ่งเป็นวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงเป็นวันที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับเข้าช่วงการบริหาร
         งานส่งเสริมการเกษตรตั้งแต่นั้น เป็นต้นมา

                                                      

            

          ที่ตั้งหน่วยงาน ::   เลขที่ 10/2  ถนนนารายณ์มหาราช  ตำบลทะเลชุบศร 
                                       อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  15000
          โทรศัพท์/โทรสาร ::    0-3641-2338
          E-mail ::    lopburi01@doae.go.th