:: สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรียินดีต้อนรับ  :::                                                                   

 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
ปี 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กพ 3110 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 14 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรตามโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 7 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 7 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย(หลังนา)ปี 2563 จำนวน 4 รายงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 21 ก.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย(หลังนา)ปี 2563 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 21 ก.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุการเกษตรตามโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก(Agri-Map) จำนวน 14 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 21ก.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดทำฉลากสติกเกอร์ติดสินค้าตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 20 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่พร้อมเครื่องเสียงและไถกลบตอซังตามโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสาธิตามโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมเพื่อใช้ในการจัดเวทีชุมชนสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาตามโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุการเกษตรตามโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 23 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 4 มิ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดพิมพ์แบบคำร้องทะเบียนเกษตรกรตามโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 4 มิ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการในการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลในการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม ตามโครงการศุนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดป้ายไวนิลในการพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย (ศดปช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสำนักงานในการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดทำแบบคำร้องทะเบียนเกษตรกร ตามโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลและแผ่นพับในการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการในการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสาธิเพื่อใช้ในการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมตามโครงการอาสาสมัครเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดทำเอกสารคู่มือในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ตามโครงการอาสาสมัครเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารนำเกษตรกรศึกษาดูงาน ตามโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่อบรมเกษตรกร ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ ตามโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดทำเอกสารในการอบรมเกษตรกร ตามโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาจัดทำกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร ตามโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลในการอบรมเกษตรกร ตามโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม ตามโครงการเกษตรอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่อบรมเกษตรกร ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรมเกษตรกร ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสาธิต ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมตามโครงการศุนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัาดุสาธิตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่งเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *