:: สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรียินดีต้อนรับ  :::                                                                   

 
 
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
2. ควบคุม กำกับ ดูแล บริหารจัดการในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร
และพัฒนาอาชีพการเกษตร ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน/โครงการ
และเป้าหมายที่ทางราชการกำหนด
3. ควบคุมและดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กฎหมาย และหรือระเบียบ
ข้อบังคับที่ทางราชการกำหนด
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และนายอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมาย

 

นางกฤษณา คำหวาน
เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
เบอร์โทร 08 - 51905394
09-2 2496633

 

 

หน้าที่รับผิดชอบ

1. รับผิดชอบตำบล ท่าหิน และเขาพระงาม
2. ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ในกรณีเกษตรอำเภอไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
3. ทำหน้าที่เลขานุการศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ที่รับผิดชอบ
4. ศึกษา วิจัย ทดสอบ ประยุกต์เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลที่รับผิดชอบ
5. ศึกษา วิเคราะห์ ศักยภาพของพื้นที่เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาการเกษตร
อย่างเป็นระบบในการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตร การพัฒนาเกษตรกร และ
การพัฒนาการผลิตพืชของอำเภอ
6. ควบคุม กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับ
มอบหมาย
7. ให้คำปรึกษา แนะนำและถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการพื้นที่ การพัฒนาการ
ผลิตพืช การพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และการแก้ไข
ปัญหาด้านการผลิตพืชแก่เกษตรกร
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

น.ส.นันธิดา ไผ่ตะคุ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร 06 - 58299544

หน้าที่รับผิดชอบ

1. รับผิดชอบตำบลนิคมสร้างตนเอง และตำบลท่าศาลา
2. ทำหน้าที่เลขานุการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบลที่รับผิดชอบ
3. รับผิดชอบงานพืชไร่และพืชน้ำมัน
4. รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
5. งาน GPP
6. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลที่รับผิดชอบ
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นางมัลลิกา กว๊ะ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
เบอร์โทร 08 - 10357233
09 - 2474352

หน้าที่รับผิดชอบ

1. รับผิดชอบตำบลเขาพระงาม และตำบลเขาสามยอด
2. ทำหน้าที่เลขานุการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบลที่รับผิดชอบ
3. รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์ และระบบส่งเสริมการเกษตร
4. งานศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร
5. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ
6. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลที่รับผิดชอบ
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นายชโยฬาร  สุทนต์ชัย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
เบอร์โทร 09 - 22474375

หน้าที่รับผิดชอบ

1. รับผิดชอบตำบลโพธิ์ตรุ และตำบลสี่คลอง
2. ทำหน้าที่เลขานุการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบลที่รับผิดชอบ
3. รับผิดชอบศูุนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
4. การจัดการองค์ความรู้ (KM)
5. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลที่รับผิดชอบ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นางสาวสุมาลี ควรหัตถ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
เบอร์โทร 08 - 38966327
09 - 22474347

หน้าที่รับผิดชอบ

1. รับผิดชอบตำบลโพธิ์เก้าต้น และตำบลสี่คลอง
2. ทำหน้าที่เลขานุการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบลที่รับผิดชอบ
3. รับผิดชอบงานสถาบันเกษตรกร และงานวิสาหกิจชุมชน
4. งานภัยธรรมชาติ
5. งานช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.)
6. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลที่รับผิดชอบ
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

นางปรียารัฐ  ภูสุวรรณ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เบอร์โทร 09 - 55362462
09 - 22474352

หน้าที่รับผิดชอบ

1. รับผิดชอบตำบลโก่งธนู และตำบลโคกลำพาน
2. ทำหน้าที่เลขานุการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบลที่รับผิดชอบ
3. รับผิดชอบงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน งานดินและปุ๋ย
4. รับผิดชอบงานส่งเสริมการผลิตข้าว นาแปลงใหญ่
5. งานพืชหลากหลาย
6. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลที่รับผิดชอบ
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นางปิยาภรณ์  ทองอินทร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เบอร์โทร 08 - 92230693
09 - 22474353

หน้าที่รับผิดชอบ

1. รับผิดชอบตำบลบางขันหมาก และตำบลท่าแค
2. ทำหน้าที่เลขานุการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบลที่รับผิดชอบ
3. รับผิดชอบงานทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
4. รับผิดชอบงานพืชฤดูแล้ง
5. รายงานภาวะการณ์ผลิตพืชที่ปลูกในอำเภอ (รต.,รอ.)
6. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลที่รับผิดชอบ
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นางสาวปิยพร ฉายสว่าง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เบอร์โทร 09 - 69916694
09 - 22474373

หน้าที่รับผิดชอบ

1. รับผิดชอบตำบลป่าตาล และตำบลกกโก
2. ทำหน้าที่เลขานุการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบลที่รับผิดชอบ
3. รับผิดชอบงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
4. รับผิดชอบงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน งานป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
5. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลที่รับผิดชอบ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นางสาววชิราพร พิเดช
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เบอร์โทร 09 - 22615625

 

 

ว่าง

หน้าที่รับผิดชอบ

1. รับผิดชอบตำบลโคกกะเทียม และตำบลถนนใหญ่
2. ทำหน้าที่เลขานุการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบลที่รับผิดชอบ
3. รับผิดชอบงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน งานป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
4. รับผิดชอบงานภัยธรรมชาติ
5. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลที่รับผิดชอบ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

หน้าที่รับผิดชอบ

1. รับผิดชอบตำบลดอนโพธิ์ และตำบลงิ้วราย
2. ทำหน้าที่เลขานุการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบลที่รับผิดชอบ
3. รับผิดชอบงานศูนย์ข้าวชุมชน
4. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลที่รับผิดชอบ
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นางกุลชญา  วงษ์เนตร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
เบอร์โทร 08 - 19470057

หน้าที่รับผิดชอบ

1. รับผิดชอบตำบลโคกตูม และตำบลพรหมมาสตร์
2. ทำหน้าที่เลขานุการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบลที่รับผิดชอบ
3. รับผิดชอบงานเกษตรทฤษฎีใหม่
4. รับผิดชอบงานเศรษฐกิจพอเพียง
5. รับผิดชอบงาน Zoning
6. รับผิดชอบโครงการพระราชดำริ (คลินิกเกษตรเคลื่อนที่)
7. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลที่รับผิดชอบ
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นางกันตนา  มูลนี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
เบอร์โทร 06 - 55686598
09 - 22474345

หน้าที่รับผิดชอบ

1. รับผิดชอบตำบลเขาพระงาม และตำบลเขาสามยอด
2. ทำหน้าที่เลขานุการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบลที่รับผิดชอบ
3. รับผิดชอบงานส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน (GAP)
4. รับผิดชอบงานไม้ผลไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผัก
5. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลที่รับผิดชอบ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นายสิทธดา พวงสุวรรณ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
เบอร์โทร 09-24535996
 

หน้าที่รับผิดชอบ

1. รับผิดชอบงานธุรการ การเงิน และพัสดุ
2. ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุประจำสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
3. ควบคุมลงทะเบียน - รับส่งหนังสือราชการ
4. ร่างโต้ตอบบันทึกหนังสือราชการ
5. รวบรวมและจัดเก็บเอกสารของสำนักงาน
6. ปฏิบัติงานกองการเจ้าหน้าที่ ได้แก่ ทำงบวันทำการ การลาประเภทต่างๆ
7. อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. กำกับดูแลและตรวจสอบงานธุรการ
9. จัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ทุกประเภท
10.เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบพัสดุครุภัณฑ์ทุกประเภท
11.งานประหยัดพลังงาน
12. งานกิจกรรม 5ส
13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นางสาวศรีสุนันท์ กรงทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทร 08 - 96872230
 

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ผู้ช่วยงานธุรการสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
2. ลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือราชการ
3. งานพิมพ์เอกสารหนังสือราชการ
4. ร่างโต้ตอบบันทึกหนังสือราชการ
5. รายงานภาวะการณ์ผลิตพืชที่ปลูกในอำเภอ (รต.,รอ.)
6. รายงานภาวะการณ์ปลูกพืชฤดูแล้ง
7. ช่วยงานขึ้นทะเบียนเกษตรกร
8. การจัดทำเว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
9. อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นางทิพย์นารา ก้อนทอง
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร 09 - 96144294

หน้าที่รับผิดชอบ

1. งานเปิด-ปิด และดูแลความเรียบร้อยของสำนักงานฯ
2. งานทำความสะอาดอาคาร สถานที่ราชการ
3. งานเก็บรักษา ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์ของราชการ
4. ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคน
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นายรัชชานนท์  ศรีสมบูรณ์
พนักงานทั่วไป
เบอร์โทร 08 - 22395202