:: สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรียินดีต้อนรับ  :::                                                                   

 
 


 

1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลในการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการในการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกอบรมตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดทำแบบคำร้องทะเบียนเกษตรกรตามโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสำนังกานในการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรให้เป็นปัจจุบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุการเกษตรในการพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดป้ายไวนิลในการพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสาธิตเพื่อใช้ในการถ่ายทอดความรู้และศักยภาพเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาดำเนินการในการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้านไวนิลและแผ่นพับในการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดทำเอกสารคู่มือในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านตามโครงการอาสาสมัครเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมตามโครงการอาสาสมัครเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกอบรมตามโครงการอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุการเกษตรตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่อบรมเกษตรกรตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลในการอบรมเกษตรกรตามโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดทำเอกสารในการอบรมเกษตรกร ตามโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดทำกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร ตามโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมตามโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่อบรมเกษตรกรตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารนำเกษตรกรศึกษาดูงานตามโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรมเกษตรกรตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึอบรมตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสาธิตตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกอบรมตามโครงการศุนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสาธิตตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง