:: สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรียินดีต้อนรับ  :::                                                                   

 
 
อัตรากำลัง
 

 
 
 
นางกฤษณา คำหวาน
 
 

เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี

 
 

 

 
     
น.ส.นันธิดา ไผ่ตะคุ
นางมัลลิกา กว๊ะ
นายชโยฬาร  สุทนต์ชัย

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
     
นางสาวสุมาลี ควรหัตถ์
นางสาวปรียารัฐ ภูสุวรรณ
นางปิยาภรณ์ ทองอินทร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

 

 

   
ว่าง
นางสาวปิยพร ฉายสว่าง
นางสาววชิราพร พิเดช
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
     
นางกุลชญา  วงษ์เนตร
นางกันตนา  มูลนี
นายสิทธดา พวงสุวรรณ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
     
นางสาวศรีสุนันท์ กรงทอง
นายรัชชานนท์  ศรีสมบูรณ์
นางทิพย์นารา ก้อนทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
พนักงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ