KM การจัดการองค์ความรู้
   

สรุปผลการดำเนินงาน(KM) ประจำปี 2560

     
 
  ถอดบทเรียนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร         
 
  คำสั่งคณะทำงาน (KM)