:::  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรียินดีต้อนรับ  :::                                                                   

 

 

 

1.

ข้อมูลการผลิตพืชรายตำบล ย้อนหลัง 3 ปี

  ข้าว
  มันสำปะหลัง
  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  อ้อยโรงงาน
  พืชผัก
  ไม้ผล
2.

ข้อมูลด้านโรค แมลง และการป้องกันและกำจัด

  เฉพาะที่พบหรือเคยระบาด
    ปี 2563
    ปี 2564
3.
ข้อมูลแผนการพัฒนาการเกษตรของอำเภอ
  และรายตำบล
อำเภอเมืองลพบุรี  
  ตำบลกกโก ตำบลโก่งธนู
  ตำบลเขาพระงาม ตำบลเขาสามยอด
  ตำบลโคกกะเทียม ตำบลโคกตูม
  ตำบลโคกลำพาน ตำบลงิ้วราย
  ตำบลดอนโพธิ์ ตำบลตะลุง
  ตำบลถนนใหญ่ ตำบลทะเลชุบศร
  ตำบลท่าแค ตำบลท้ายตลาด
  ตำบลท่าศาลา ตำบลนิคมสร้างตนเอง
  ตำบลบางขันหมาก ตำบลบ้านข่อย
  ตำบลป่าตาล ตำบลพรหมมาสตร์
  ตำบลโพธิ์เก้าต้น ตำบลโพธิ์ตรุ
  ตำบลสี่คลอง  
4. ข้อมูล SF YSF กลุ่มเกษตรกร
  แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  Smart Farmer
  Young Smart Farmer
  กลุ่มส่งเสริมการเกษตร
  แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
5.

ข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกไม้ผล และพืชผัก

  ที่ผลิตในเชิงธุรกิจและพร้อมจะซื้อ ติดต่อ
  ซื้อขายกับภาคเอกชน เพื่อเพิ่มช่องทาง
  ตลาด
  ผู้ปลูกมะม่วงเชิงการค้า
  พื้นที่ปลูกกระท้อน
       ตำบลงิ้วราย
       ตำบลโพธิ์เก้าต้น
       ตำบลตะลุง
  ผู้ปลูกชะอม