ข้อมูลทั่วไป

                               อำเภอเมืองลพบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 565 ตารางกิโลเมตร หรือ 354,377 ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 153 กิโลเมตร พื้นที่ทิศใต้ของอำเภอเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนา พื้นที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกสภาพเป็นที่ดอน ป่าละเมาะและภูเขา เหมาะแก่การปลูกพืชไร่ พืชสวน มีอาณาาเขตติดต่อดังนี้

  ทิศเหนือ >> ติดต่ออำเภอโคกสำโรง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 
  ทิศใต้    >> ติดต่ออำเภอพระพุทธบาท อำเภอหนองโดน อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี     อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  ทิศตะวันออก >> ติดต่ออำเภอพัฒนานิคม 
  ทิศตะวันตก >> ติดต่ออำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

อำเภอเมืองลพบุรีแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น  23  ตำบล  223  หมู่บ้าน   ได้แก่

  1. ทะเลชุบศร 9. งิ้วราย 17. ท้ายตลาด
  2. กกโก. 10. ดอนโพธิ์ 18. ป่าตาล
  3. โก่งธนู 11. ตะลุง 19. พรหมมาสตร์
  4. เขาพระงาม 12. ท่าแค 20. โพธิ์เก้าต้น
  5. เขาสามยอด 13. ท่าศาลา 21. โพธิ์ตรุ
  6. โคกกะเทียม 14. นิคมสร้างตนเอง 22. สี่คลอง
  7. โคกลำพาน 15.บางขันหมาก 23. ถนนใหญ่
  8. โคกตูม 16. บ้านข่อย  

ท้องที่อำเภอเมืองลพบุรีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22 แห่ง ได้แก่

  1. เทศบาลเมืองลพบุรี >> ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าหินทั้งตำบลและบางส่วนของตำบลทะเลชุบศร
  2. เทศบาลเมืองเขาสามยอด >> ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาสามยอดทั้งตำบล
  3. เทศบาลตำบลโคกตูม >> ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกตูมและตำบลนิคมสร้างตนเองทั้งตำบล
  4. เทศบาลตำบลเขาพระงาม >> ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าศาลาทั้งตำบล
  5. เทศบาลตำบลท่าศาลา >> ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าศาลาทั้งตำบล
  6. เทศบาลตำบลถนนใหญ >> ครอบคลุมพื้นที่ตำบลถนนใหญ่ทั้งตำบล
  7. เทศบาลตำบลกกโก >> ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกกโกทั้งตำบล
  8.องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร >> ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทะเลชุบศร(นอกเขตเทศบาลเมืองลพบุรี)
  9. องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู >> ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโก่งธนูทั้งตำบล
  10. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะเทียม >> ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกกะเทียมทั้งตำบล
  11. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลำพาน >> ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกลำพานทั้งตำบล
  12. องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย >> ครอบคลุมพื้นที่ตำบลงิ้วรายทั้งตำบล
  13. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ >> ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนโพธิ์ทั้งตำบล
  14. องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง >> ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะลุงทั้งตำบล
  15. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค >> ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าแคทั้งตำบล
  16. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก >> ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางขันหมากทั้งตำบล
  17. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย >> ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านข่อยทั้งตำบล
  18. องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด >> ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท้ายตลาดทั้งตำบล
  19. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตาล >> ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าตาลทั้งตำบล
  20. องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร >> ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพรหมมาสตร์ทั้งตำบล
  21. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น >> ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพธิ์เก้าต้นทั้งตำบล
  22.องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ >> ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพธิ์ตรุทั้งตำบล