:::  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรียินดีต้อนรับ  :::                                                                   

 


วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นางเสาวณีย์ พูลแย้ม รักษาราชการแทนเกษตร
อำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นายสิทธดา พวงสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี จัดศึกษาดูงานโครงการเกษตรอินทรีย์
กิจกรรมพัฒนา การผลิตเกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาคืนป่าสักลพบุรี...
รายละเอียด
วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นางเสาวณีย์ พูลแย้ม รักษาราชการแทนเกษตร
อำเภอเมืองลพบุรีมอบหมายให้นางสาววชิราพร พิเดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ดำเนินการโครงการ อาสาสมัครเกษตร
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ...
รายละเอียด
วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นางเสาวณีย์ พูลแย้ม รักษาราชการแทนเกษตร
อำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางมัลลิกา กว๊ะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับเกษตรกรเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์และการท่องเทียว
เชิงเกษตรแก่นางรัตนา ภัคโชตานนท์ ณ สวนคุณหมอเกษตรธรรมชาติ ม.7 ต.นิคมสร้างตนเอง...
รายละเอียด
วันที่ 29 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
ร่วมต้อนรับคณะติดตามงานจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อติดตามงาน
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด มันสำปะหลัง และการใช้งาน App Farmbook
ตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ...
รายละเอียด
วันที่ 29 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี จัดอบรมโครงการเกษตรอินทรีย์
และตรวจประเมินแปลง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ...
รายละเอียด
วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นางเสาวณีย์ พูลแย้ม รักษาราชการแทนเกษตร
อำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางวันดี พรหมมา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร ณ โรงเรียนวัดข่อยใต...
รายละเอียด
วันที่ 28 กราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
มอบหมายให้ นายอาณัติ ภัทราวุธสมบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เยี่ยมเยียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตลอดจนสำรวจ ให้คำแนะนำ แก่ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ 6-9 ต.โคกกะเทียม ในการสาธิตการเก็บตัวอย่างดินอย่างถูกวิธี ...
รายละเอียด
วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นางเสาวณีย์ พูลแย้ม รักษาราชการแทนเกษตร
อำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางวันดี พรหมมา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ต้อนรับคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกีดีเด่นระดับจังหวัด...
รายละเอียด
วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นางเสาวณีย์ พูลแย้ม รักษาราชการแทนเกษตร
อำเภอเมืองลพบุรีมอบหมายให้ นายอาณัติ ภัทราวุธสมบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ เข้าร่วมงานประเพณีกำฟ้า ณ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ...
รายละเอียด
วันที่ 27 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมจัดเตรียมสถานที่และ
ซักซ้อมเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้ารับการประกวดสถาบันเกษตรกรของอำเภอ
เมืองลพบุรี ณ ตำบลตะลุง และดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี...
รายละเอียด
วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นางเสาวณีย์ พูลแย้ม รักษาราชการแทนเกษตร
อำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้ นายอาณัติ ภัทราวุธสมบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ เข้าร่วมงานประเพณีกำฟ้า ณ วัดโคกกะเทียม ตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี...
รายละเอียด
วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นางเสาวณีย์ พูลแย้ม รักษาราชการแทนเกษตร
อำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นายชโยฬาร สุทนต์ชัย เยี่ยมเยียนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
วัลภาฟาร์ม ตำบลเขาพระงาม และ เขาสามยอดแคมป์ ตำบลเขาสามยอด...
รายละเอียด
วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางเสาวณีย์ พูลแย้ม รักษาราชการแทนเกษตร
อำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางสาววชิราพร พิเดช และนางสาวสุมาลี ควรหัตถ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยประธาน ศพก. และประธานแปลงใหญ่
อำเภอเมืองลพบุรี เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก....
รายละเอียด
ันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางเสาวณีย์ พูลแย้ม รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอ
เมืองลพบุรี มอบหมายนายชโยฬาร สุทนต์ชัย ร่วมประชุมประชาคม และชี้แจงโครงการ
ประกันรายได้พืชเศรษฐกิจหลักการต่อทะเบียนวิสาหากิจชุมชนและข้อราชการที่เกี่ยวข้อง
ณ เทศบาลตำบลเขาพระงาม...
รายละเอียด
วันที่ 24 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
มอบหมายให้นางสาวปิยพร ฉายสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เยี่ยมเยียน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเกษตรกร ตำบลบางขันหมาก...
รายละเอียด
วันที่ 23 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
มอบหมายให้ นางกันตนา มูลนี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมพิจารณา
เปิด - ปิดน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม...
รายละเอียด
วันที่ 23 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
มอบหมายให้นางมัลลิกา กว๊ะ นวส.ชำนาญการ ดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่ แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ม. 9 ตำบลนิคมสร้างตนเอง...
รายละเอียด
วันที่ 22 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
มอบหมายให้นางสาวสุมาลี ควรหัตถ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมเป็น
คณะกรรมการดำเนินการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านไผ่แตร หมู่ 5 ตำบลโพธิ์ตรุ...
รายละเอียด
วันที่ 22 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
มอบหมายให้ นางปิยาภรณ์ ทองอินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อม
ตัวแทนสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน อำเภอเมืองลพบุรี...
รายละเอียด
วันที่ 22 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
มอบหมายให้ นางสาววชิราพร พิเดช พร้อม Young smart farmer อำเภอเมืองลพบุรี
เข้าร่วมการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น
young smart farmer ครั้งที่ 1...
รายละเอียด
วันที่ 22 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
มอบหมายให้นางวันดี พรหมมา ดำเนินการประชุมเครือข่าย ศพก. และคณะกรรมการ
แปลงใหญ่ครั้งที่ 1...
รายละเอียด

วันที่ 20 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมกิจกรรม "แต่งไทยสายย่อ..."
รายละเอียด

วันที่ 20 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
มอบหมายให้ นายอาณัติ ภัทราวุธสมบูรณ์ นักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เข้าเยี่ยมเยียน ให้ความรู้และแนวทางการสำรวจเรื่องโรค แมลงศัตรูและสัตว์ศัตรูของ
ข้าวโพด...
รายละเอียด

วันที่ 20 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
มอบหมายให้นางสาวสุมาลี ควรหัตถ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เยี่ยมเยียนและให้คำแนะนำเกษตรกรเรื่องการตรวจรับรองมาตราฐาน GAP และ
โรคแมลงที่สำคัญของมะเขือเทศ...
รายละเอียด

วันที่ 20 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
มอบหมายให้ นางมัลลิกา กว๊ะ นักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ร่วมติดตามการดำเนินการโครงการส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์เพื่อการบริโภค...
รายละเอียด
วันที่ 20 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
มอบหมายให้นายชโยฬาร สุทนต์ชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วม
ประชุมประชาคม ณ เทศบาลเมืองเขาสามยอด...
รายละเอียด
วันที่ 17มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. นางเสาวณีย์ พูลแย้ม รักษาราชการแทน
เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
และเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวโพด อำเภอเมืองลพบุรี อบรมโครงการยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร...
รายละเอียด
วันที่ 16 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้ น.ส.วชิราพร พิเดช นวส.
เยี่ยมเยียนเกษตร ตามระบบ T&V. ..
รายละเอียด

วันที่ 16 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้ น.ส.วชิราพร พิเดช นวส.ปฏิบัติการ
. ..
รายละเอียด

วันที่ 16 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ดำเนินการส่งเสริมแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  . ..
รายละเอียด

วันที่ 15 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางวันดี พรหมมา เจ้าหนักงาน
การเกษตรชำนาญงาน จัดอบรมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน. ..
รายละเอียด

วันที่ 15 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฯ
ร่วมรณรงค์ "ชาวลพบุรี พร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง" งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ฯ ...
รายละเอียด

วันที่ 14 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
อำเภอฯ นำเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวโพด ศึกษาดูงานการจัดการสินค้า ตลาด และแปรรูป....
รายละเอียด

วันที่ 14 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นายชโยฬาร สุทนต์ชัย นวส.
ชำนาญการ เข้าร่วมประชุม video conference ...
รายละเอียด

วันที่ 14 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชน
นักปฏิบัติ (CoPs) ...
รายละเอียด

วันที่ 10 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางสาวปิยพร ฉายสว่าง นวส.
ปฏิบัติการ ร่วมประชุมจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ...
รายละเอียด

วันที่ 10 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
ร่วมกิจกรรมวันเด็กตำบลตะลุง ...
รายละเอียด

วันที่ 8 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอและ
ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ...
รายละเอียด

วันที่ 7 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
ติดต่อประสานงานสถานทศึกษาดูงาน ...
รายละเอียด

วันที่ 2 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
อำเภอฯ ดำเนินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่...
รายละเอียด

วันที่ 7 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจผลงาน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ...
รายละเอียด

วันที่ 6 มกราคม 2562 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฯ
ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V ...
รายละเอียด

วันที่ 3 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อม มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
อำเภอฯ ออกพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกร...
รายละเอียด

วันที่ 2 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
อวยพรปีใหม่ 2563 ...
รายละเอียด

วันที่ 2 มกราคม 2563 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฯ
อวยพรปีใหม่ 2563 ...
รายละเอียด

วันที่ 29 ธันวาคม 2562 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ออกเยี่ยมจุดตรวจ...
รายละเอียด

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฯ
ร่วมงาน เดิน กิน ชิม เที่ยว...
รายละเอียด

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมประชุมประจำเดือนเกษตรอำเภอ ประจำ
เดือนธันวาคม 2562...
รายละเอียด

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุร มอบหมายให้นางสาวปิยพร ฉายสว่าง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เยี่ยมเยียนเกษตรกร...
รายละเอียด

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร
โครงการศูนย์การจัดการศัตรูพืชชุมชน...
รายละเอียด

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
พืชตระกูลถั่ว..
รายละเอียด

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางสาวปิยพร ฉายสว่าง นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นางทิพย์นารา ก้อนทอง เจ้าพนักงานธุรการ และ
นางสาวอัญชุลี ไชยรินทร์ YSF ปี 2562 เกษตรกรตำบลท่าแคร่วมกิจกรรม WorkShop ...
รายละเอียด

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นายชโยฬาร สุทนต์ชัย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางกันตนา มูลนี 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมและประเมินศักยภาพเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ...
รายละเอียด

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางกุลชญา วงษ์เนตร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดกระเจียว ตำบลงิ้วราย
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี...
รายละเอียด

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางสาวปิยพร ฉายสว่าง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นางกุลชญา วงษ์เนตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
เยี่ยมเยียนเกษตรกรทฤษฎีใหม่และนำเกษตรกรตำบลดอนโพธิ์ สอบถามข้อมูลการปรับเปลี่ยน
พื้นที่นามาทำ โคก หนอง นา โมลเดล โดยมีเกษตรกร YSF ปี 2562 ... รายละเอียด

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางวันดี พรหมมา เจ้าพนักงาน
การเกษตรชำนาญงาน ดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่อง Smart Farmer
การจัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพและจัดทำแผนการบริหาร...รายละเอียด

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
เมืองลพบุรี จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร โครงการศูนย์ศัตรูพืชชุมชน... รายละเอียด

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยนายชโยฬาร สุทนต์ชัย นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรขำนาญการ ร่วมพิธีเปิดโครงการท่องเที่ยว โดยชุมชนตามรอยหลวงปู่มั่น
....รายละเอียด

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ประชุมประจำสัปดาห์สำนักงานเกษตรอำเภอ
เมืองลพบุรี ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System...
รายละเอียด

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
อำเภอเมืองลพบุรี เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการพิจารณาเปิด-ปิด น้ำ...รายละเอียด

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ประชุมประจำสัปดาหสำนักงานเกษตรอำเภอ
เมืองลพบุรี ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System...
รายละเอียด

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นางสาวปิยาภรณ์ ทองอินทร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางกุลชญา วงษ์เนตร นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตร จัดเวทีชุมชน ... รายละเอียด

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยนางสาวสุมาลี ควรหัตถ์ นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดเวทีชุมชน...รายละเอียด

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายใหนางวันดี พรหมมา เจ้าพนักงาน
การเกษตรชำนาญงาน ดำเนินการชี้แจงการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน...รายละเอียด

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายใหนางวันดี พรหมมา เจ้าพนักงาน
การเกษตรชำนาญงาน และนายสิทธดา พวงสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดเวที
ชุมชน...รายละเอียด

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรีพร้อมด้วยนางสาวสุมาลี ตวรหัตถ์ นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดเวทีชุมชนโครงการ ... รายละเอียด

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร อำเภอเมือง
ลพบุรี จัดเวทีชุมชนโครงการ...รายละเอียด

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร อำเภอเมือง
ลพบุรี จัดเวทีชุมชนโครงการ...รายละเอียด

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยนางสุมาลี ควรหัตถ์ นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรม "ผู้ว่าฯ พาแต่งไทยหิ้วปิ่นโตทำบุญ" ...
รายละเอียด

วันที่ 10 ธันวาคม 2562 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้นายวิสุทธิ์ ธีระวิภานนท์กุล
นางสาวสุมาลี ควรหัตถ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมประจำ
เดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสี่คลอง...รายละเอียด

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
ลพบุรี อุดหนุข้าวสารของเกษตรกร "คนลพบุรีกินข้าวใหม่... รายละเอียด

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ประชุมประจำสัปดาหสำนักงานเกษตรอำเภอ
เมืองลพบุรี ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System... รายละเอียด

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
เมืองลพบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พาณิชย์จังหวัดฯ
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรีฯ...รายละเอียด

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
เมืองลพบุรเยี่ยมเยียนแปลงทานตะวันของนายวันชัย พุ่มพิศ ... รายละเอียด

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
เมืองลพบุรี เข้ารับการนิเทศงานครั้งที่ 1/63 ตามระบบส่งเสริมการเกษตร...รายละเอียด

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นางเสาวณีย์ พูลแย้ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ประชุมประจำสัปดาหสำนักงานเกษตรอำเภอ
เมืองลพบุรี ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System...รายละเอียด

 

 

หน้า 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , ...