:: สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรียินดีต้อนรับ  :::                                                                   

 
 
 


วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
นางกฤษณา คำหวาน เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
พร้อมด้วยบุคลากร ในสังกัด
ดำเนินงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2563
ณ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร ตำบลเขาพระงาม ตำบลเขาพระงาม
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการ
จากหน่วยงานภาครัฐ และการบริการต่างๆ
โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ประภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานในพิธี... อ่านต่อ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
นางกฤษณา คำหวาน เกษตรอำเภอ
เมืองลพบุรี จัดเวทีสรุปผลหลังจากการ
ฝึกปฏิบัติตามแผนการผลิตรายบุคคล
(ifpp)โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
(Smart Farmer) ปี 2563 ...
อ่านต่อ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
นายสมเจตน์ ทับทิมทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุม
คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร
จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2563
...อ่านต่
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
นางกฤษณา คำหวาน เกษตรอำเภอ
เมืองลพบุรีมอบหมายให้นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรดำเนินการ
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกพืชฤดูแล้ง
...อ่านต่อ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
นางกฤษณา คำหวาน เกษตรอำเภอ
เมืองลพบุรี มอบหมายให้
นางวันดี พรหมมา ร่วมงานเปิด
แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงเกษตรอินทรีย์...
อ่านต่อ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
นางกฤษณา คำหวาน เกษตรอำเภอ
เมืองลพบุรี ดำเนินการจัดงานรณรงค์
ส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว...
่านต่อ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
นางกฤษณา คำหวาน เกษตรอำเภอ
เมืองลพบุร ร่วมงาน รวมพล
ฅนสร้าง โคก หนอง นา ตอนมีป่า
มีน้ำ มีกิน ครั้งที่ 1 ณ วัลลภา ฟาร์ม...
่านต่อ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
นางกฤษณา คำหวาน เกษตรอำเภอเมือง
ลพบุรี มอบหมายให้นางมัลลิกา กว๊ะ เสนอโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนา
แปลงใหญ่ ประจำปี 2563...
อ่านต่อ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
นางกฤษณา คำหวาน เกษตรอำเภอ
เมืองลพบุรี มอบหมายให้นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตร ตรวจประเมิน
แปลงเกษตรอินทรีย์เบื้องต้น
โครงการเกษตรอินทรีย์... ่านต่อ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
นางกฤษณา คำหวาน เกษตรอำเภอ
เมืองลพบุรี มอบหมายให้
นางมัลลิกา กว๊ะ ดำเนินการขึ้นทะเบียน
เกษตรกรผู้ปลูกพืชฤดูแล้ง...  อ่านต่อ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
นางกฤษณา คำหวาน เกษตรอำเภอ
เมืองลพบุรี มอบหมายให้นายอาณัติ
ภัทราวุธสมบูรณ์ เยี่ยมเยือน และติดตาม
สถานการณ์ความเสี่ยงภัยแล้งที่มี
ผลกระทบต่อไม้ผล ไม้ยืนต้น... 
่านต่อ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
นางกฤษณา คำหวาน เกษตรอำเภอ
เมืองลพบุรี มอบหมายให้นายชโยฬาร
สุทนต์ชัย ติดตามสถานการณ์การปลูก
พืชสวน ไม้ผล ไม้ยืนต้น... อ่านต่อ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
นายสมเจตน์ ทับทิมทอง นวส.
ชำนาญการพิเศษ ร่วมงานเปิดแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรศูนย์เรียนรู้กสิกรรม
ธรรมชาติศาสตร์พระราชาเขาสามยอด
แคมป์... ่านต่อ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
นางกฤษณา คำหวาน เกษตรอำเภอ
เมืองลพบุรี มอบหมายให้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ตรวจประเมินแปลง GAP เบื้องต้น
อ่านต่อ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น.
นางกฤษณา คำหวาน เกษตรอำเภอ
เมืองลพบุรี ร่วมดำเนินการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกร
ผู้นำ... อ่านต่อ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
นางกฤษณา คำหวาน เกษตรอำเภอ
เมืองลพบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ี่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
ตรวจประเมินแปลง GAPเบื้องต้น
... ่านต่อ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
นางกฤษณา คำหวาน เกษตรอำเภอ
เมืองลพบุรี เจ้าหน้าที่สำนักงาน
เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ตรวจ
ประเมินแปลงเกษตรอินทรีย์เบื้องต้น
โครงการเกษตรอินทรีย์ ... อ่านต่อ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
นางกฤษณา คำหวาน เกษตรอำเภอ
เมืองลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอ
เมืองลพบุรี ดำเนินการประชุมเครือข่าย
ศพก. และคณะกรรมการแปลงใหญ่
ครั้งที่ 2... อ่านต่อ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30 น.
นางกฤษณา คำหวาน เกษตรอำเภอ
เมืองลพบุรี ร่วมต้อนรับ
นายประยูร อินสกุล ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์
ภัยแล้ง... อ่านต่อ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น.
นางกฤษณา คำหวาน เกษตรอำเภอ
เมืองลพบุรี มอบหมายให้ นางสาววชิราพร
พิเดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการร่วมประชุมประชาคม...
อ่านต่อ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น.
นางกฤษณา คำหวาน เกษตรอำเภอ
เมืองลพบุรี มอบหมายนักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตร ำนักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรที่ 1 เยี่ยมชม
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
วัลลภาฟาร์ม... อ่านต่อ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น.
นางกฤษณา คำหวาน เกษตรอำเภอ
เมืองลพบุรี  มอบหมายให้นายสิทธดา
พวงสุวรรณ ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการ
ดำเนินงานอาหารอินทรีย์สู่ครัว
โรงพยาบาล... ่านต่อ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
นางกฤษณา คำหวาน เกษตรอำเภอ
เมืองลพบุรี ประชุมประจำเดือนสำนัก
งานเกษตรอำเภอฃ เมืองลพบุรี
ตามระบบส่งเสริมการเกษตร
T&V System...อ่านต่อ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น.
นางกฤษณา คำหวาน เกษตรอำเภอ
เมืองลพบุรี มอบหมายให้นางมัลลิกา กว๊ะ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้...อ่านต่อ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
นางกฤษณา คำหวาน เกษตรอำเภอ
เมืองลพบุรี ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ
และรำบวงสรวงถวายสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช... อ่านต่อ
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น.
นางกฤษณา คำหวาน เกษตรอำเภอ
เมืองลพบุรี มอบหมายให้นางสาวสุมาลี
ควรหัตถ์ เยี่ยมเยียนเกษตรกร และ
ประชาสัมพันธ์ วิธีการรับมือสถานการณ์
แล้ง...อ่านต่อ
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น.
นางกฤษณา คำหวาน เกษตรอำเภอ
เมืองลพบุรี มอบหมายให้นางมัลลิกา กว๊ะ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้... อ่านต่อ
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น.
นางกฤษณา คำหวาน เกษตรอำเภอ
เมืองลพบุรี ดำเนินการจัดเวทีอบรม
อาสาสมัครเกษตร โครงการขึ้นทะเบียน
และปรับปรุงทะเบียน เกษตรกร ปี 2563 ...
 อ่านต่อ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น.
นางกฤษณา คำหวาน เกษตรอำเภอ
เมืองลพบุรี ร่วมพิธีเปิดจุดท่องเที่ยว
เกษตรอินทรีย์ จังหวัดลพบุร
ีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร อ่างห้วยส้ม... 
อ่านต่อ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.30 น.
นางกฤษณา คำหวาน เกษตรอำเภอ
เมืองลพบุรี จัดกระบวนการเรียนร
ู้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เครือข่าย
(ศดปช.)...  อ่านต่อ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น.
นางกฤษณา คำหวาน เกษตรอำเภอ
เมืองลพบุรี ดำเนินการโครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบ แปลงใหญ่ กิจกรรม
ถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่3... อ่านต่อ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
นางกฤษณา คำหวาน เกษตรอำเภอ
เมืองลพบุรี มอบหมายให้
นายสมเจตน์ ทับทิมทอง ร่วม
รับฟังการ ประชุมชี้แจง เรื่อง การรับมือ
สถานการณ์แล้ง ปี 2562/63...
อ่านต่อ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น.
นางกฤษณา คำหวาน เกษตรอำเภอ
เมืองลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุมาลี
ควรหัตถ์ ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ตำบลสี่คลอง...
อ่านต่อ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.
นางกฤษณา คำหวาน เกษตรอำเภอ
เมืองลพบุรี มอบหมายให้ นายอาณัติ
ภัทราวุธสมบูรณ์ เข้าร่วมประชุม
ประจำเดือนตำบลถนนใหญ่ ร่วมกับ
ผู้นำชุมชน...อ่านต่อ
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น.
นางกฤษณา คำหวาน เกษตรอำเภอ
เมืองลพบุรี มอบหมายให้นายอาณัติ
ภัทราวุธสมบูรณ์ ให้คำแนะนำในการ
ผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา... ่านต่อ
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น.
นางกฤษณา คำหวาน เกษตรอำเภอ
เมืองลพบุรี จัดการถ่ายทอดความร
ู้และพัฒนาศักยภาพ เกษตรกร
โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่่
การเกษตร...อ่านต่อ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น.
นางกฤษณา คำหวาน เกษตรอำเภอ
เมืองลพบุรี มอบหมายให้นางสาวสุมาลี
ควรหัตถ์ ติดตามผลการจัดกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร
... อ่านต่อ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น.
นางกฤษณา คำหวาน
เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
รับฟังการประชุมชี้แจงการจัดส่งข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกรตามโครงการ
ภาครัฐผ่านระบบ VDO Conference
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี...
อ่านต่อ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น.
นางกฤษณา คำหวาน
เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
ร่วมประชุมชี้แจงเรื่อง การจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน และการเข้าร่วมเป็น
ศพก.เครือข่าย...  อ่านต่อ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
นางกฤษณา คำหวาน
เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
ประชุมประจำเดือนสำนักงาน
เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตร T&V System...
อ่านต่อ