:::  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรียินดีต้อนรับ  :::                                                                   

 

 

แนะนำสำนักงาน

 

อัตรากำลัง

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่

 

ประวัติอำเภอ

 

KM การจัดการองค์ความรู้

 

MR.โครงการ

 

ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร

 

ข้อมูลแหล่งน้ำ

 

ข้อมูลทั่วไป

 

ข้อมูลวิสาหกิจ

 

ข้อมูลสถาบันเกษตรกร

 

ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ

 

อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

 

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอ

 

การจัดซื้อ - จัดจ้าง

 

รายงานประจำปี 2555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศเรื่อง

โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ครั้งที่ 1 และ 2

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายข้าว แห่งชาติ (กขช.) เรื่องข้าว คือ รับจำนำราคา 15,000บาท/ตัน จนถึงสิ้นสุดโครงการวันที่ 15 ก.ย.นี้  

 

กรอบระยะเวลาการดำเนินการและสิทธิ์การขึ้นทะเบียน

ของเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ  ปี 2556/57   

 

 

 

 

หนังสือการลดต้นทุนการผลิตข้าว

แผ่นพับการลดต้นทุนการผลิตข้าว

การลดต้นทุนการผลิตข้าว : File Powerpoint

 

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี โดยนางปทิตตา แก้วมณี เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านจัดประชุมสำนักงานขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่แต่ละท่าน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานำเสนอความรู้ที่ได้ค้นคว้ามา นำมาบรรยายให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านรับฟังตามนโยบายที่ได้มอบไว้ เพื่อเพิ่มทักษะการนำเสนอให้สูงขึ้น และเป็นนักส่งเสริมการเกษตรที่ดีต่อไป 10 เม.ย. 57 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี นำโดย นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ได้มอบหมายให้นางวันดี พรหมมา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี จัดอบรมสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี โอกาสนี้นายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรีได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย 21 มี.ค. 57 รายละเอียด

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี โดยนางปทิตตา แก้วมณี เกษตรอำเภอเมืองลพบุรีได้มอบหมายให้นางวันดี พรหมมา เจ้าพนักงานส่งเสริมการเกษตรชำนาญงาน นำเกษตรกรเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2557 ณ ไร่สานฝันธารน้ำใส ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมการข้าว 19 มี.ค. 57 รายละเอียด

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี โดยนางปทิตตา แก้วมณี เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน จัดประชุมสำนักงานขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่แต่ละท่านผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานำเสนอความรู้ที่ได้ค้นคว้ามา นำมาบรรยายให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านรับฟังตามนโยบายที่ได้มอบไว้ เพื่อเพิ่มทักษะการนำเสนอให้สูงขึ้น และเป็นนักส่งเสริมการเกษตรที่ดีต่อไป 19 มี.ค. 57 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี โดยนางปทิตตา แก้วมณี เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ได้มอบหมาย
ให้ นายนุกูล โล่สุวรรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางมัลลิกา กว๊ะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ จัดอบรมเกษตรกรโครงการบริหารจัดการฟาร์มครบวงจร (สร้างและพัฒนามูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคเกษตร
กรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน) กิจกรรม การพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจ (พืชไร่) ให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนิคมสร้างตนเอง พร้อมเชิญ นายอนันต์ แก้วมณี มาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรในครั้งนี้ด้วย 26 ก.พ. 57 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี นำโดยนางปทิตตา แก้วมณี เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ได้จัดประชุมชี้แจง
ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านมีความเข้าใจตรงกันและตั้งใจปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้สัมฤทธิ์ผล มีประสิทธิภาพสูงสุด 26 ก.พ. 57 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุร ีนำโดย นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยเจ้า
หน้าที่ทุกท่าน ได้ร่วมกันจัดสวนบริเวณสำนักงาน เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูสวยงามขึ้น ในโอกาสนี้ นายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมในครั้งนี้ด้วย 26 ก.พ. 57 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี นำโดยนางปทิตตา แก้วมณี เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ได้จัดประชุมโครง
การสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2557
ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และกรมการข้าว ขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 26 ก.พ. 57 รายละเอียด

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี นำโดย นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ในฐานะประธานผู้ประสานงานเครือข่ายสภาเกษตรระดับอำเภอ ได้ดำเนินการจัดประชุมเครือข่ายสภาเกษตรระดับอำเภอเมืองลพบุรี ครั้งที่ 1/2557 ขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรีซึ่งเป็นการสนองต่อนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่วางตำแหน่งให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้จัดการพื้นที่ทำให้สภาเกษตรกรและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากการจัดประชุมในครั้งน 31 ม.ค. 57 รายละเอียด

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรีร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ได้กาหนดฝึกอบรมเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) หลักสูตรการจัดการแบบองค์รวมเพื่อลดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล โครงการพัฒนาศูนย์บริการวิชาการเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล ปี 2556 ขึ้น โดยนางปทิตตา แก้วมณี เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วย นางกันตนา มูลนี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้ดาเนินการจัดอบรมโครงการดังกล่าว ณ ศาลา SMLหมู่ที่ 7 ตำบลท้ายตลาด 23 ม.ค. 57 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรีร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ได้กาหนดฝึกอบรมเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) หลักสูตรการจัดการแบบองค์รวมเพื่อลดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล โครงการพัฒนาศูนย์บริการวิชาการเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล ปี 2556 ขึ้น โดยนางปทิตตา แก้วมณี เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้ นายนุกูล โล่สุวรรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการจัดอบรม ณ ศูนย์เรียนรู้ประจำตำบลโก่งธนู 23 ม.ค. 57 รายละเอียด

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรีร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ได้กาหนดฝึกอบรมเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) หลักสูตรการจัดการแบบองค์รวมเพื่อลดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล โครงการพัฒนาศูนย์บริการวิชาการเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล ปี 2556 ขึ้น โดยนางปทิตตา แก้วมณี เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้ นายนุกูล โล่สุวรรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการจัดอบรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้ายข่อย 23 ม.ค. 57 รายละเอียด

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี นำโดย นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ได้จัดงานทำบุญสำนักงานขึ้นเพื่อเป็นศิริมงคลในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2557 โดยมีนายอานนท์ ศรีรัตน์ นายอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธาน พร้อมทั้งได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันทุกตำบลมาร่วมงาน ในโอกาสนี้ นายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี ได้นำทีมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจังหวัดเกษตรจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย 10 ม.ค. 57 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี นำโดย นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ได้จัดประชุมสำนักงานประจำเดือน ครั้งที่ 1/2557 พร้อมทั้งได้เชิญเจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรีเข้าร่วมชี้แจงโครงการศูนย์วิชาการเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมการข้าว 10 ม.ค. 57 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี นำโดย นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยเจ้า หน้าที่ทุกท่าน ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่และผู้นาชาวนา หลักสูตรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและการป้องกันกำจัด ณ ห้องประชุมทศกัณฑ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นายพชร ทองอรัญญิก ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี กล่าวเปิดการฝึกอบรม ในโอกาสนี้ได้นำสื่อมวลชนไปถ่ายทำรายการในแปลงนาของเกษตรกรตไบลบ้านข่อยด้วย 13 ธ.ค. 56 รายละเอียด
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี โดยนางปทิตตา แก้วมณี เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ได้มอบหมายให้นายชโยฬาร สุทนต์ชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคล แสดงความจงรักภักดีและสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวา มหาราช ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี 13 ธ.ค. 56 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 นายอานนท์  ศรีรัตน์ นายอำเภอเมืองลพบุรี ได้นำหน่วยงานออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดดงน้อย  ตำบลกกโก  อำเภอเมืองลพบุรี ทางสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี โดย นางปทิตตา แก้วมณี  เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด   ได้ออกหน่วยให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ 29 พ.ย. 56 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  มาตรวจเยี่ยมการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2556/57 มอบใบรับรองให้แก่เกษตรกร  พบปะพูดคุยชี้แจงนโยบายของรัฐบาลกับเกษตรกรตำบลงิ้วราย ซึ่งเป็นที่พอใจของเกษตรกรโดยทั่วไป และได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับผลการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี  กล่าวรายงาน  และในโอกาสนี้  นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  นายอานนท์  ศรีรัตน์  นายอำเภอเมืองลพบุรี  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และท่านผู้มีเกียรติ  ได้ให้เกียรติมาร่วมงาน 18 ต.ค. 56 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี นำทีมโดยนางปทิตตา แก้วมณี เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ได้จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง ปี 2555 ขึ้นใน ณ ที่ทำการกานันตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีนายสุชาติ ลายน้ำเงิน ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานนี้ โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน และในโอกาสนี้ นายพิชัย เกียรติวินัยสกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี นายอานนท์ ศรีรัตน์ นายอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย 26 ก.ค. 56 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี นำทีมโดยนางปทิตตา แก้วมณี เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ได้มอบหมายให้นายนุกูล โล่สุวรรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการจัดอบรมเกษตรกรตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโดยการลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556 ณ หมู่ที่ 10 ตาบลนิคมสร้างตนเอง อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พร้อมเชิญนางสาวปณิตา อาจหาญ นักวิชาการเกษตร จากสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี มาร่วมบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรในครั้งนี้ด้วย 26 ก.ค. 56 รายละเอียด
เ่มื่ื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี โดยนางปทิตตา แก้วมณี เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ได้มอบหมายให้นายนุกูล โล่สุวรรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวเกสินี ใจหนักแน่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2556 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พร้อมเชิญนางสาวปณิตา อาจหาญ นักวิชาการเกษตร จากสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี มาร่วมบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรในครั้งนี้ด้วย 26 ก.ค. 56 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมกับสานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรีได้จัดเวทีชุมชนโครงการพัฒนาศูนย์บริการวิชาการเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และลดต้นทุนการผลิตข้าว ปี 2556 ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานนี้ โดยมีนางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท นายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ 11 ก.ค. 56 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปวิธีการบริหารงานสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 56 ราย ที่ได้เดินทางมาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานในพื้นที่ภาคกลาง ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายอนันต์ แก้วมณี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต มาร่วมบรรยายสรุปในครั้งนี้ด้วย 2 ก.ค. 56   รายละเอียด
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ได้นำคณะผู้บริหารสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมโดยนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นายอนันต์ แก้วมณี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ตรวจเยี่ยมการจัดการประกวดผลผลิตกระท้อนและร้านค้า ในงานเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 22 ประจำปี 2556 20 มิ.ย. 56   รายละเอียด
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 อำเภอเมืองลพบุรีร่วมมือกับทางสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี นำทีมโดยนางปทิตตา แก้วมณี เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ได้จัดการประกวดผลผลิตกระท้อน ในงานเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 22 ประจำปี 2556 โดยเชิญนายอนันต์ แก้วมณี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จากสานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี มาเป็นกรรมการตัดสินในงานนี้ด้วย 20 มิ.ย. 56   รายละเอียด
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 22 ประจำปี 2556 อำเภอเมืองลพบุรีนำโดยนายอานนท์ ศรีรัตน์ นายอำเภอเมืองลพบุรี, สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี นำโดยนางปทิตตา แก้วมณี เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง ได้ร่วมกันจัดงานพร้อมทั้งจัดแข่งขันการตำส้มตำกระท้อนลีลาในการเปิดงานครั้งนี้ด้วย 20 มิ.ย. 56   รายละเอียด
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 สานักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรีนำโดย นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตร ปี 2556 ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีนายอานนท์ ศรีรัตน์ นายอำเภอเมืองลพบุรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้ และได้เชิญนายชัยพร พรหมพันธุ์ เกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ปี 2538 มาร่วมบรรยาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการฝึกอบรมครั้งนี้ด้วย โอกาสนี้นายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี ได้มาร่วมเปิดการฝึกอบรม พร้อมทั้งมอบนโยบาย และแนวทางการดาเนินงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ในครั้งนี้ด้วย 19 มิ.ย. 56   รายละเอียด
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี นำทีมโดย นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยนางวันดี พรมมา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนระดับอาเภอ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนขึ้นในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 19 มิ.ย. 56 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 อำเภอเมืองลพบุรี นำโดยนายอานนท์ ศรีรัตน์ นายอำเภอเมืองลพบุรี ได้นำหน่วยงานออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี ทางสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี โดยนางปทิตตา แก้วมณ ี เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ได้มอบให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด ออกหน่วยให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ เพื่อสร้างช่องทางที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็วและเบ็ดเสร็จ ทั้งการให้บริการ ณ จุดให้บริการ และการให้บริการในลักษณะเคลื่อนที่ไปหาเกษตรกร 27 พ.ค. 56   รายละเอียด
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 นายนุกูล โล่สุวรรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้นำเสนอผลงานต่อคณะติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อคัดเลือกเกษตรตาบลดีเด่นระดับเขต นำทีมโดยนายบรรพต เชื้อเพ็ชร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย ตำบลบ้านข่อย อำเภอเมืองลพบุรี โอกาสนี้ นายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นายอานนท์ ศรีรัตน์ นายอำเภอเมืองลพบุรี ได้ร่วมมาเป็นสักขีพยานในการนำเสนอผลงานในครั้งนี้ด้วย 27 พ.ค. 56   รายละเอียด
เมื่อวันที่ 16  พฤษภาคม 2556  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี นำโดยนางปทิตตา แก้วมณี   
เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี   ร่วมงานวันเก็บเกี่ยวข้าวไรซ์เบอรี่  ณ บริเวณแปลงดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ของกองพันทหารราบที่ 3  กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ จังหวัดลพบุรี  โดยมี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน พร้อมนี้ นายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี และคณะ ร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย 16 พ.ค. 56   รายละเอียด
เมื่อวันที่ 16  พฤษภาคม  2556  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี  นำทีมโดย  นางปทิตตา แก้วมณี  เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี  พร้อมด้วย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรทุกคน  ร่วมให้การต้อนรับ นายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี และนายอนันต์  แก้วมณี  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมและสอบถามปัญหาในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี  16 พ.ค. 56   รายละเอียด
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี นำโดยนางปทิตตา แก้วมณี เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วย นายนุกูล โล่สุวรรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมให้การต้อนรับ นายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร   และนายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี  ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนการเกษตรกับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ตำบลสี่คลองและตำบลงิ้วราย อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  16 พ.ค. 2556   รายละเอียด
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรีนำโดย นางปทิตตา แก้วมณี พร้อมด้วย
นายนุกูล โล่สุวรรณ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายชโยฬาร สุทนต์ชัย นักวิชาการส่งเสริมการ
เกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมพัฒนาสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ครั้งที่ 3/2556 ตามโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกร
จากการระบาดศัตรูพืช ณ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านข่อย อำเภอเมืองลพบุรี 15 พ.ค. 56   รายละเอียด

ข้อมูลวิชาการเกษตร  สมุนไพรดอทคอม

การเกษตรเพื่ออาชีพ  ก้าวทันเทคโนโลยีการเกษตร  

เกษตรพอเพียง       การผลิตปุ๋ยอินทรีย์   

เตือนภัยศัตรูพืช       เกษตรแผ่นดินทอง

  

                        

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี

เลขที่ 10/2 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

โทร/โทรสาร. 0-3641-2338 E-mail :: lopburi01@doae.go.th

ผู้จัดทำ : นางสาวเกสินี ใจหนักแน่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ