:::  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรียินดีต้อนรับ  :::                                                                   

 

 

แนะนำสำนักงาน

 

อัตรากำลัง

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่

 

ประวัติอำเภอ

 

KM การจัดการองค์ความรู้

 

MR.โครงการ

 

ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร

 

ข้อมูลแหล่งน้ำ

 

ข้อมูลทั่วไป

 

ข้อมูลวิสาหกิจ

 

ข้อมูลสถาบันเกษตรกร

 

ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ

 

อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

 

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอ

 

การจัดซื้อ - จัดจ้าง

 

รายงานประจำปี 2555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

download แผนที่

คู่มือสำหรับประชาชน

ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุร

 

เรียนรู้สู้ภัยเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

เรียนรู้สู้ภัยเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

ชนิดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

รู้จักกับแมลงศัตรูธรรมชาติและช่วยกันอนุรักษ์

แนวทางการควบคุมเพลี้ยแป้ง

 

 

เรียนรู้สู้เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

เรียนรู้สู้เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ด้วยเทคโนโลยี 1 ลด 2 งด 3 เพิ่ม

เตรียมการดีไม่มีเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

มิตรแท้ของชาวนา

คู่มือชาวนาอาสา : ศัตรูข้าวในนาและการป้องกันกำจัด

 

 

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้แจกเมล็ดพันธุ์ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง และปอเทือง เพื่อให้เกษตรกรนาไปเพาะปลูกเป็นปุ๋ยพืชสดและปลูกเป็นพืชฤดูแล้งทดแทนการทานาปรังแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้ รับผลกระทบจาก ภัยแล้ง ปี 2557/2558 24 มี.ค.58 รายละเอียด

เมื่อวันที่ 10-13 มีนาคม 2558 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบลท่าศาลา, กกโก, เขาพระงาม, โคกตูม, เขาสามยอด, นิคมสร้างตนเอง, ท่าแค และถนนใหญ่ จัดเวทีชุมชนเพื่อรวบรวมปัญหาและ ความต้องการของชุมชน ตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 10 มี.ค.58 รายละเอียด

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 สืบเนื่องจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ได้รับรายงานจากทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโคกตูมว่า พบ แมลงศัตรูพืชมันสำปะหลัง เข้าทำลายในแปลงมันสำปะหลังของเกษตรกร ทางสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี นำโดย นางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี จึงได้ประสานขอให้กลุ่มอารักขาพืช พร้อมเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชัยนาท เข้าไปทำการประชาสัมพันธ์ วินิจฉัยโรค แมลง แนะนำการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชมันสำปะหลัง และปล่อยแมลงช้างปีกใส แตนเบียนอนาไกรัส พร้อมมอบเชื้อราบิวเวอเรีย เพื่อช่วยควบคุมศัตรูมันสำปะหลัง ณ ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร 29 ต.ค. 57 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 นายนำชัย พรหมมีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นประธานในพิธี จ่ายเงินให้กับเกษตรกร ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตร อำเภอเมือง ให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน ธ.ก.ส จังหวัดลพบุรี 29 ต.ค. 57 รายละเอียด

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน สืบสานประเพณีไทย รามัญ ปิดทองชักรูปหลวงปู่ทอกรัก ณ วัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี โดยมีนายธีรศักดิ์ ลิขิต ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองลพบุรี นางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี นางอรพิน จิระพันธุ์วณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีพร้อมข้าราชการทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไปให้การต้อนรับ 29 ต.ค. 57 รายละเอียด

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี นำโดย นางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ได้มอบหมายให้ นายนุกูล โล่สุวรรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางวันดี พรหมมา เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 30 ก.ย. 57 รายละเอียด

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี นำโดย นางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ได้มอบหมายให้ นางวันดี พรหมมา เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน นายเลิศศักดิ์ ทวีเกียรติกำธร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ทำการจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 30 ก.ย. 57 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี นำโดย นางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ได้มอบหมายให้ นายนุกูล โล่สุวรรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางวันดี พรหมมา เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลโคกลำพาน
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 25 ก.ย. 57 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี นำโดย นางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ได้ดำเนินการจัดประชุมเครือข่ายสภาเกษตรระดับอำเภอเมืองลพบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อให้เครือข่ายได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำให้สภาเกษตรกรและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากการจัดประชุมในครั้งนี้ 15 ก.ย. 57 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี นำโดย นางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ได้จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15 ก.ย. 57 รายละเอียด

ข้อมูลวิชาการเกษตร  สมุนไพรดอทคอม

การเกษตรเพื่ออาชีพ  ก้าวทันเทคโนโลยีการเกษตร  

เกษตรพอเพียง       การผลิตปุ๋ยอินทรีย์   

เตือนภัยศัตรูพืช       เกษตรแผ่นดินทอง

  

                        

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี

เลขที่ 10/2 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

โทร/โทรสาร. 0-3641-2338 E-mail :: lopburi01@doae.go.th

ผู้จัดทำ: นางสาวเพ็ญฑิตา เอี่ยมชม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ

นางกันตนา มูลนี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร